• ЦИФ­РЫ... 1%

Brestskaya Gazeta - - В ФОКУСЕ -

– на столь­кі вы­рас у 1-м паў­годдзі ВУП

Бе­ла­русі. Па­вод­ле пер­шай ац­эн­кі, у 1-м паў­годдзі ва­ла­вы ўнут­ра­ны пра­дукт (ВУП) Бе­ла­русі вы­рас у па­раў­нан­ні з ана­ла­гіч­ным пе­ры­я­дам 2016 го­да на 1% і склаў 47,3 руб­лёў. Як па­ве­дам­ляе Бел­стат, ін­д­экс-дэф­ля­тар ВУП у пер­шым паў­годдзі бя­гу­ча­га го­да ад­но­сна ана­ла­гіч­на­га ле­таш­ня­га пе­ры­я­ду склаў 107%. Ула­ды Бе­ла­русі спад­зя­юц­ца па вы­ні­ках 2017 го­да на рост ВУП на 1,7%. Па­вод­ле ац­эн­кі Між­на­род­на­га ва­лют­на­га фон­ду, ВУП Бе­ла­русі ў бя­гучым год­зе ска­ро­ціц­ца на 0,8%. Су­свет­ны банк пра­г­на­зуе зні­ж­энне рэаль­на­га ВУП краі­ны на 0,4%, Еўра­пей­скі банк рэ­кан­струк­цыі і развіц­ця (ЕБРР) – на 0,5%. Еўразій­скі банк развіц­ця (ЕАБР) ча­кае ро­сту на 1,3%.

$700

млн – та­кой кре­дит вы­де­лит Бе­ла

ру­си Рос­сия. О том, что рос­сий­ская сто­ро­на вы­де­лит Бе­ла­ру­си меж­го­су­дар­ствен­ный кре­дит в раз­ме­ре 700 млн дол­ла­ров, со­об­щил на этой неде­ле за­ме­сти­тель гла­вы Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов РФ Сер­гей Стор­чак. По его сло­вам, идет «тех­ни­че­ская работа». «По­ли­ти­че­ские ре­ше­ния все при­ня­ли. Мы оформ­ля­ем до­ку­мен­ты и все – 700 млн дол­ла­ров, как и до­го­во­ри­лись, как бы­ло объ­яв­ле­но», – под­черк­нул рос­сий­ский чи­нов­ник. Все необ­хо­ди­мые «бу­ма­ги» бу­дут оформ­ле­ны по­сле под­пи­са­ния рас­по­ря­же­ния пра­ви­тель­ства РФ, пи­шет ТАСС. На­пом­ним, по­ли­ти­че­ское ре­ше­ние о вы­де­ле­нии кре­ди­та бы­ло при­ня­то во вре­мя встре­чи пре­зи­ден­тов Александра Лукашенко и Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на, ко­то­рая про­шла 3 ап­ре­ля в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.