Эпо­ха кра­со­ты

ESH - - Casual -

11 но­яБоя 2002 Го­ДА пАй­он коА­по­ры «ЛгДж ГАД­жВА» Вп­гоВыг ор­коый пВож ДВ­гож, ж прАйо по­няр­но, чро жнДу­про­жя коА­по­ры kж­нп­кА поД­няй­Апь нА но­Вый уо­оВ­гнь. 10-йгр­жг Дйя коййг­кр­жВА пАй­онА «ЛгДж ГАД­жВА» — эро цгй­Ая эпо­хА, нА­пойн­гн­нАя поБы­р­жямж ж ор­коы­р­жямж, оАз­но­оБоАз­нымж До­пр­ж­ж­гн­жямж ж жж­зн­гн­нымж коййжзжямж, поофгп­пжонАй­ь­ным оопром ж огАйж­зА­ц­ж­гй рВо­очгп­коГо поргн­ц­жАйА. lо пА­мог Гй­АВ­ног, чро жпро­ожя пАй­онА «ЛгДж ГАД­жВА» нАп­кВозь по­оп­жрАнА нА­про­я­щ­жмж чуВ­прВАмж ж жп­ко­гн­н­жмж эмо­ц­жямж. sо­ро oо­мАн ЛгБ­гД­гВ, aжрАй­жй Бо­озоВп­к­жй

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.