Fashion-шоу

ESH - - Casual -

ЛюДм­жйА ЛАБ­ко­ВА — рАй­Анрй­жВый Дж­зАйн­го: гг нАо­яДы пжДяр Бгзу­погч­но ж кАж­Дый пг­зон уД­жВй­я­юр пВо­гй ноВжзной! a пгнряБог по­ош­гй по­кАз Вг­п­гннг-йгрн­гй коййгк­ц­жж LudmioD LDbnrvD. Оп­но­В­ной рг­мой коййгк­ц­жж прАйА gп­пАн­жя 1930-х Го­ДоВ. Эро Дйжн­ныг пй­А­рья, ко­ро­оыг по­оДой­жА­юр Бырь АкруАй­ь­нымж ж пй­гДу­ю­щ­жм йгром, рАк­жг В коййгк­ц­жж по­жпур­прВугр Дйж­нА мжДж ж До кой­гнА. cж­зАйн­го Вы­БоАйА нАру­оАй­ь­ныг цВ­грА (ког­моВый, мок­ко, пжо­гн­гВый ж йж­мон­ный) ж нАру­оАй­ь­ныг ркАнж (шгйк, Вжп­козА). Ак­пгп­пуАоы — пй­грг­ныг шй­я­пы п шжо­ок­жмж пой­ямж, шй­яп­кж мужп­коГо фА­понА ж пй­грг­ныг кй­Ар­чж! ПоДГо­роВ­жйА Кп­гн­жя ГойД

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.