У СЛОНІМСКІМ РАЁНЕ ЗНІЗІЛА­СЯ КОЛЬ­КАС­ЦЬ ПА­ЖА­РАЎ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

За ча­ты­ры ме­ся­цы на Слонімшчыне ад­бы­ло­ся 7 па­жа­раў, на якіх за­гі­нуў 1 ча­ла­век. Агонь зніш­чыў 1 па­бу­до­ву і паш­код­зіў 7. Мат­э­ры­яль­ныя стра­ты ад па­жа­раў за гэты пе­ры­яд склалі 67,1 мі­льё­на руб­лёў.

У па­раў­нан­ні з ад­па­вед­ным пе­ры­я­дам 2012 го­да ад­бы­ло­ся зні­ж­энне па ўсіх ас­ноў­ных па­каз­чы­ках. Так, за студ­зень-кра­савік 2012 го­да ад­бы­ло­ся 24 па­жа­ры, пад­час якіх за­гі­нулі 4 ча­ла­векі і 1 траў­ма­ва­ла. Ле­тась агонь зніш­чыў 2 па­бу­до­вы і паш­код­зіў 18. Стра­ты аца­нілі ў 298,2 мі­льё­на руб­лёў. Та­кія ліч­бы пры­вод­зяц­ца на сай­це Слонім­ска­га рай­вы­кан­ка­ма slonim. grodno-region.by.

— На змян­ш­энне коль­кас­ці па­жа­раў сё­ле­та паў­плы­ваў шэраг фак­та­раў. Гэта ўста­ля­ванне па­жар­ных апа­вяш­чаль­нікаў у да­мах ма­ла­ма­ё­мас­ных гра­мад­зян, ін­фар­ма­ванне на­сель­ніцтва і ўсве­дам­ленне люд­зь­мі небяс­пе­кі пры неас­ця­рож­ным абы­ход­жан­ні з аг­нём, а так­са­ма ней­кая до­ля шан­ца­ван­ня, — ска­заў кар­эс­пан­д­эн­ту “ГС” Вад­зім Бал­ку­нец, ін­спек­тар групы пра­па­ган­ды і на­ву­чан­ня Слонім­ска­га ра­ён­на­га аддзе­ла МНС.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.