ПАС­ТУ­ПІ­ЦЬ У НА­ВУ­ЧАЛЬ­НЫЯ ЎСТА­НО­ВЫ СЛОНІ­МА МОЖ­НА БЕЗ ЭК­ЗА­МЕ­НАЎ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Сён­ня вы­пуск­нікоў школ ары­ен­ту­ю­ць на ат­ры­манне ра­бочых спе­цы­яль­на­сцей. Та­му ста­ць на­вуч­эн­ца­мі сяр­эд­ніх спе­цы­яль­ных уста­ноў мож­на без уступ­ных эк­за­ме­наў.

На­бор на ас­но­ве да­ку­мен­та аб аду­ка­цыі — без эк­за­ме­наў і тэс­ціра­ван­ня — пра­вод­зя­ць Слонім­скі політ­эхніч­ны пра­фесій­ны лі­ц­эй і Слонім­скі пра­фесій­на-тэхніч­ны ка­ледж сель­ска­га­спа­дар­чай вы­твор­час­ці.

Політ­эхніч­ны лі­ц­эй сё­ле­та за­пра­шае на ву­чо­бу 125 ча­ла­век — бу­дучых цы­руль­нікаў, шва­чак, тын­коўш­чы­каў і ма­ля­роў, кан­тра­лё­раў-касіраў, по­ва­раў. У лі­ц­эі мож­на на­бы­ць і дру­гую пра­фесію, у тым ліку печ н і к а, аб л і цоў шчы­кап­літач­ніка, му­ля­ра, май­ст­ра па манікю­ры, афі­цы­ян­та, апе­ра­та­ра ЭВМ.

Слонім­скі пра­фесій­на-тэхніч­ны ка­ледж сель­ска­га­спа­дар­чай вы­твор­час­ці ў 2013/14 на­ву­чаль­ным год­зе на ас­но­ве да­ку­мен­та аб аду­ка­цыі пры­ме 187 на­вуч­эн­цаў — бу­дучых сле­са­раў, вад­зі­це­ляў, трак­та­ры­стаў, элек­траз­варш­чы­каў, ма­ля­роў, тын­коўш­чы­каў, тэхнікаў-ме­ханікаў.

У Жы­ро­віц­кі аг­рар­на-тэхніч н ы ка лед ж мож­на пас­ту­пі­ць па кон­кур­се сяр­эд­ня­га ба­ла да­ку­мен­та аб аду­ка­цыі. На­ву­чанне па спе­цы­яль­на­сцях “тэхнік-ме­ханік”, “тэхнік-элек­трык” даз­волі­ць ат­ры­ма­ць да­дат­ко­ва пра­фесію ра­бо­ча­га — вад­зі­це­ля, сле­са­ра, трак­та­ры­ста-ма­шы­ні­ста, элек­тра­ман­цё­ра. Сер­ты­фі­кат цэн­тралі­за­ва­на­га тэс­ціра­ван­ня па ад­па­вед­ных прад­ме­тах у ка­ле­джы за­патра­бу­ю­ць толь­кі на па­паў­ненне ў групы дру­го­га кур­са.

Сё­ле­та ўступ­ныя іс­пы­ты ў вы­гляд­зе цэн­тралі­за­ва­на­га 1,5 ча­ла­ве­ка на мес­ца. тэс­ціра­ван­ня прыйдзец­ца Па­вод­ле пла­на, у 2013 год­зе прай­с­ці пры пас­туп­лен­ні ў мед­ка­ледж паві­нен пры­ня­ць Слонім­скі ме­ды­цын­скі ка­на ву­чо­бу 90 бу­дучых мед­сяс­ледж. Ле­тась, дар­эчы, у мед­ка­цёр і 90 фель­ча­раў. Кон­курс у ледж абіту­ры­ен­ты за­ліч­валі­мед­ка­ледж ся­род мед­сяс­цёр ся па­вод­ле кон­кур­су сяр­эд­ня­ле­тась па­вы­сіў­ся і склаў 2,1 ча­га ба­ла ат­эс­та­та, бо ў 2011 ла­ве­ка на мес­ца, пра­хад­ны год­зе кон­курс не пе­ра­вы­шаў бал для га­ра­джа­нак быў 7,8. вы­пуск­нікоў 11-х кла­саў і 18,4% вуч­няў 9-х кла­саў.

У вы­ш­эй­шыя на­ву­чаль­ныя ўста­но­вы пас­ту­пілі 64,9% вы­пуск­нікоў Слонім­ска­га ра­ё­на, з іх 66,6% — на бюд­ж­эт­ную фор­му на­ву­чан­ня.

Слонім­скі ме­ды­цын­скі ка­ледж

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.