НЕ ПАРАЗУМЕЛІСЯ…

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Ня­даў­на бы­ла на мо­гіл­ках, не бу­ду ка­за­ць на якіх, бо та­кі ма­лю­нак, як там, на­зіра­ец­ца амаль паў­сюд­на.

Ля невя­ліка­га кар’ера, ад­куль люд­зі бяру­ць пя­сок, каб па­праві­ць да­ра­гія сэр­цу ма­гі­лы, стаі­ць па­пяр­эд­жанне: “Смец­це кі­да­ць стро­га за­ба­ра­ня­ец­ца!”. І адра­зу ж ля той шыль­ды — вя­лікая ку­ча смец­ця. По­бач — яш­чэ некаль­кі, але ўжо мен­шых. Сло­вам, на тое па­пяр­эд­жанне ніх­то і ўва­гі не звяр­тае. А мо­жа, і звяр­тае, ды больш смец­це — ста­рыя вян­кі, квет­кі, іглі­цу з сос­наў — і вы­кі­ну­ць ня­ма дзе, бо да блі­ж­эй­шай скры­ні доб­ры кіла­метр. Ну хто ту­ды па­ня­се?!

Ня­бось з та­го краю мо­гілак, што ад ша­ш­эй­най да­ро­гі, пас­тавілі вя­лікую скры­ню, ды яш­чэ і вы­со­кім пло­там аб­га­рад­зілі, каб не ві­да­ць бы­ло. А вод­даль мож­на і шыль­дай-па­пяр­эд­жан­нем абыс­ці­ся.

Вось так у нас і робіц­ца — праз пень-ка­ло­ду…

Ле­а­нар­да ЮРГІЛЕВІЧ,

Дзят­лаўскі ра­ён

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.