ПА­ЦЫ­ЕН­ТАЎ СЛОНІМ­СКАЙ БАЛЬ­НІ­ЦЫ ПРАКАНСУЛЬТУЮЦЬ НА АД­ЛЕГ­ЛАС­ЦІ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

У Слонім­скай ЦРБ з’явіў­ся ка­бі­нет тэле­ме­ды­цын­ска­га кан­с­уль­та­ван­ня для па­цы­ен­таў.

Ця­пер слонім­скія дак­та­ры пры да­па­мо­зе тэле­ка­муніка­цый­ных су­вя­зяў могуць ат­ры­ма­ць кан­с­уль­та­цыі аб­лас­ных спе­цы­я­лістаў і ўда­клад­ні­ць ды­яг­наз сваіх па­цы­ен­таў (з iх зго­ды), скар­эк­та­ва­ць ляч­энне ці ўз­гад­ні­ць тэр­мі­ны шпіталі­за­цыі. Кан­с­уль­та­ванне ў та­кіх ка­бі­не­тах мо­жа пра­ход­зі­ць у рэ­жы­ме рэаль­на­га ча­су ці з да­па­мо­гай элек­трон­най по­шты.

— Каб пра­кан­с­уль­та­вац­ца, док­та­ру спа­чат­ку тр­э­ба афор­мі­ць за­пыт на кан­с­уль­та­ванне ў за­гад­чы­ка паліклінікі, по­тым ра­зам з камп’ютарш­чы­кам ад­праві­ць за­яўку, уз­гад­ні­ць час кан­с­уль­та­цыі. Ха­це­ла­ся б у та­кой спра­ве боль­шай апе­ра­ты­ў­на­сці, — за­ў­ва­жыў ад­зін з дак­та­роў слонім­скай баль­ні­цы.

На­тал­ля ІВА­НО­ВА

Спецыяліст з аб­лас­ной баль­ні­цы кан­с­уль­туе ў рэ­жы­ме ан­лайн

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.