ТА­КІХ ЗАРОБКАЎ СЛОНІМЦЫ ЯШ­ЧЭ НЕ БА­ЧЫ­ЛІ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Зар­пла­ты слонім­цаў ста­вя­ць рэкор­ды. Больш, чым ця­пер, яны не за­раб­ля­лі.

За кра­савік на­мі­наль­ны налі­ча­ны за­ро­бак жы­ха­роў Слонімшчы­ны склаў 3 998,9 тыс., за студ­зень-кра­савік — 3 771,1 тыс. руб. Та­кі дад­зе­ныя пры­вёў Бел­стат 20 чэрве­ня.

Та­кім чы­нам, па вы­ні­ках кра­савіка за­роб­кі слонім­цаў за ча­ты­ры ме­ся­цы пе­ра­сяг­нулі га­да­вы пра­г­ноз­ны па­каз­чык у па­ме­ры 3 928,8 тыс. руб., уста­ноў­ле­ны Гро­дзен­скім аб­л­вы­кан­ка­мам.

За­ро­бак у 455 да­ля­раў у экві­ва­лен­це стаў­ся для жы­ха­роў Слонім­ска­га ра­ё­на гіста­рыч­ным мак­сі­му­мам. Да­лей — бо­лей?

На­тал­ля ІВА­НО­ВА

Чы­есь­ці зар­пла­ты рас­ту­ць хут­кі­мі тэм­па­мі

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.