УДАКЛАДНЕННЕ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

У мі­ну­лым ну­ма­ры га­зе­ты (“ГС” №31 ад 24 лі­пе­ня) у мат­э­ры­я­ле “Уша­на­валі ста­рых і ма­лых” бы­лі да­пуш­ча­ны па­мыл­кі ў про­звіш­чы і імені жан­чын. Так, у дру­гім аб­за­цы тэкс­ту тр­э­ба чы­та­ць “…па­да­рун­кі ат­ры­малі вяс­ко­выя доў­га­жы­хар­кі Ма­рыя Над­уд­зік і Еў­да­кія Зу­ба­ра­ва”, а ў тр­эцім — “па­да­рун­кам бы­ла ад­зна­ча­на Та­ма­ра Пя­сец­кая”.

Вы­ба­ча­ем­ся пе­рад чы­та­ча­мі і ге­раі­ня­мі пуб­ліка­цыі за неда­клад­на­сці.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.