СЛОНІМ­СКІЯ ВУЧ­НІ АТ­РЫ­МА­Ю­ЦЬ ПРЭЗІДЭНЦКІЯ ПР­ЭМІІ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Ча­цвё­ра слонім­скіх вуч­няў ат­ры­ма­ю­ць гра­шо­выя пр­эміі са спе­цы­яль­на­га фон­ду пр­эзід­эн­та па пад­т­рым­цы адо­ра­ных на­вуч­эн­цаў і студ­эн­таў. Ад­па­вед­нае рас­па­ра­дж­энне кіраўнік дзяр­жа­вы пад­пі­саў 18 лі­пе­ня.

Ву­чані­ца 11-га кла­са гім­на­зіі №1 го­ра­да Слоні­ма Ган­на Лу­ка­ш­э­віч ат­ры­мае пер­шую пр­эмію па­ме­рам 700 тыс я ч р у б л ё ў. У м і н у л ы м на­ву­чаль­ным год­зе Ган­на ста­ла ўла­даль­ні­цай ды­п­ло­ма I сту­пе­ні за­ключ­на­га эта­па Рэс­пуб­лі­кан­с­кай алім­пія­ды па ан­глій­с­кай мо­ве.

Яш­чэ ад­на ад­зі­нац­ца­ціклас­ні­ца гім­на­зіі, Алё­на На­ру­та, узна­га­род­жа­на дру­гой пр­эміяй па­ме­рам 500 ты­сяч руб­лёў. Алё­на за­ва­ява­ла ды­п­лом II сту­пе­ні на Рэс­пуб­лі­кан­с­кай алім­піяд­зе па бе­ла­рус­кай мо­ве.

Тр­эцяй пр­эміі ў па­ме­ры 400 ты­сяч руб­лёў уда­сто­е­на ву­чані­ца 9-га кла­са Мі­ж­э­віц­кай сяр­эд­няй шко­лы Слонім­ска­га ра­ё­на Аляк­сандра Трут­не­ва. Аляк­сандра ста­ла ды­пла­ман­там III сту­пе­ні алім­пія­ды па рус­кай мо­ве.

Пер­шую пр­эмію (700 ты­сяч руб­лёў) ат­ры­мае і пе­ра­мож­ца XXIV Рэс­пуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су наву­ко­вых біё­ла­га-эка­ла­гіч­ных прац Але­на Лаш­ч­эўская, вы­пуск­ні­ца Слонім­ска­га ра­ён­на­га лі­ц­эя.

Па­вод­ле рас­па­ра­дж­эн­ня, уся­го са спе­цы­яль­на­га фон­ду пр­эзід­эн­та на вы­пла­ту пр­эмій адо­ра­най мо­лад­зі на­кіру­ю­ць 462 500 тыс. руб­лёў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.