СА­МОТ­НАЯ ДАТА

Gazeta Slonimskaya - - НАШ КРАЙ -

23 лі­пе­ня споўніла­ся 70 га­доў са дня страш­най тра­ге­дыі ўз­роў­ню Ха­ты­ні на Мастоўш­чыне.

Па­да­рож­на­му па ша­шы Ма­сты — Грод­на за дзе­ся­ць кіла­мет­раў ад рай­ц­эн­тра кі­да­ец­ца ў вочы па­мят­ны знак, уста­ноў­ле­ны аба­пал да­ро­гі, з жахлі­вым над­пі­сам, вы­ка­на­ным на рус­кай і ан­глій­с­кай мо­вах: “И пом­нить страш­но, и за­быть нель­зя…” і дарожны ўка­заль­нік “Кня­жа­вод­цы”. Яны — як ня­мы на­па мі н та г о, што непа да лё­ку калісь­ці іс­на­ва­ла вёс­ка, але ў га­ды вай­ны бы­ла спа­ле­на, а яе жы­ха­ры рас­стра­ля­ны.

Тое, што ад­бы­ло­ся тут ле­там да­лё­ка­га 1943 го­да, апі­са­на ў кні­зе Але­ся Ада­мо­ві­ча, Ян­кі Бры­ля і Улад­зі­мі­ра Ка­лес­ніка “Я з во­г­нен­най вё­скі”. Не па­кі­нуў па-за ўва­гаю тую тра­ге­дыю і слын­ны бе­ла­рус­кі пісь­мен­нік Васіль Бы­каў. Яна мае мес­ца ў апо­вес­ці “Пай­с­ці і не вяр­нуц­ца”.

За ад­зін дзень па па­да­з­р­эн­ні ў су­вязі з пар­ты­за­на­мі кар­ні­ка­мі бы­ло рас­стра­ля­на 922 ча­ла­векі (ста­рыя, да­ро­слыя, дзе­ці ды немаў­ля­ты), якіх па­ха­валі ў двух агуль­ных ма­гі­лах ля бе­ра­га Нё­ма­на. У на­шыя ча­сы, як дані­на па­мя­ці бязвін­на за­бітым, тут паўстаў ме­ма­ры­яль­ны пом­нік “Смут­ку­ю­чая ма­ці”.

Брац­кія ма­гі­лы за­раз да­гля­да­ю­ць школь­нікі Дуб­нен­скай шко­лы. Ужо ста­ла тра­ды­цы­яй пра­вод­зі­ць тут ура­чы­стыя жа­лоб­ныя ме­ра­пры­ем­ст­вы. Сё­ле­та та­кое ме­ра­пры­ем­ства прай­шло ў няд­зе­лю 21лі­пе­ня з удзе­лам кіраўніцтва ра­ё­на, прад­стаўнікоў пра­цоў­ных ка­лек­ты­ваў, шмат­лікіх жы­ха­роў на­ва­коль­ных вё­сак. У Дуб­нен­скай Свя­та-Міка­ла­еўс­кай царкве ад­бы­ло­ся на­ба­ж­эн­ства па за­гі­нуў­шых.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.