НА БЕ­ЛАЙ СЦЕЖЦЫ — УДАЛАЕ ПА­ЛЯ­ВАННЕ

Gazeta Slonimskaya - - НАШ КРАЙ -

Ляс­ныя ўгоддзі ААТ “Бе­лая сцеж­ка” зна­ход­зяц­ца ў Лі­пі­чан­с­кай пуш­чы (кіраўнік Міка­лай Ту­маш­чык). Па­чы­на­ю­чы ад мая ме­ся­ца і па лі­пень гэ­та­га го­да на тэ­ры­то­рыі гас­па­дар­кі за­стр­э­лілі 240 дзікоў. Тым не менш, жы­ха­ры мя­жу­ю­чых з пуш­чай вё­сак (За­двор’е, Пяш­чан­ка і ін­шыя) ма­ю­ць праб­ле­му — іх ма­ла­дую буль­бу руплі­ва ка­па­ю­ць дзікі.

Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.