СЛОНІМ­СКІЯ ВАЙ­СКОЎ­ЦЫ АТ­РЫ­МА­Ю­ЦЬ МЕ­ДАЛІ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Шэраг вай­скоў­цаў 11-й асоб­най гвард­зей­с­кай ме­хані­за­ва­най бры­га­ды, якая дыс­ла­ку­ец­ца ў Слоніме, уга­на­ра­ва­ны мед а л я мі “За б е з д а корн у ю служ­бу” III сту­пе­ні за ўзор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў. Ад­па­вед­ны ўказ пр­эзід­энт краі­ны пад­пі­саў 23 лі­пе­ня. Ме­да­ля­мі ўз­на­га­ро­дзя­ць: —Ан­др­эя Аб­за­лі­ма­ва, ка­ман­дзі­ра раз­вед­валь­на­га ўз- во­да 40-га асоб­на­га гвард­зей­ска­га ме­хані­за­ва­на­га ба­та­льё­на, стар­ша­га лейт­энан­та;

—Вік­та­ра Бух­на­ц­э­ві­ча, на­мес­ніка ка­ман­дзі­ра па ўз­бра­ен­ні ін­жы­нер­на-са­пёр­на­га ба­та­льё­на, стар­ша­га лейт­энан­та;

—Аляк­сандра Ка­ра­ля, ка­ма н д з ір а 4 0 - г а а с о б н а г а гвард­зей­ска­га ме­хані­за­ва­на­га ба­та­льё­на, пад­пал­коўніка;

—Вік­та­ра Кр­эчы­ка, на­чаль­ніка су­вязі — на­чаль­ніка аддзя­лен­ня су­вязі шта­ба, пад­пал­коўніка;

—Юрыя Лоў­ча­га, ка­ман­дзі­ра 7-га асоб­на­га гвард­зей­ска­га тан­ка­ва­га ба­та­льё­на, ма­ё­ра;

—Іга­ра Па­на­сей­ку, ка­ман­дзі­ра раз­вед­валь­на­га ба­та­льё­на, ма­ё­ра.

На­тал­ля ІВА­НО­ВА

*** Как­тус, 10 лет про­сто­яв­ший у ком­пью­те­ра, на­чал раз­да­вать вай-фай.

Лишь 1% на­се­ле­ния счи­та­ет, что яр­лы­чок на одеж­де слу­жит для то­го, что­бы знать, как за этой ве­щью уха­жи­вать: сти­рать, гла­дить и т.д. Осталь­ные 99% опре­де­ля­ют по нему, где зад, а где пе­ред.

*** — Что, опять?! Где пил, ту­да и иди, по­нят­но?!

— По­нят­но... Алло, Се­рё­га, всё в по­ряд­ке, я от­про­сил­ся...

***

Кон­церт­ная про­грам­ма

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.