НА МАСТОЎШ­ЧЫНЕ — ЛЕТ­НЯЯ КАЛЯДА

Gazeta Slonimskaya - - НАШ КРАЙ -

Сін­дром афры­кан­с­кай чу­мы апа­на­ваў пры­ват­ных ула­даль­нікаў свін­ней го­ра­да і ра­ё­на. Скуп­ле­ны ўсе ма­разіль­ныя ка­ме­ры ў кра­мах, у спеш­ным па­рад­ку люд­зі ко­лю­ць жы­вё­лу.

Спры­я­ю­ць та­му чут­кі, якія не па­дц­вяр­джа­юц­ца. Прыклад та­му — афі­цый­ны забой і спаль­ванне свін­ней у вёс­ках Маль­кавічы і Ра­го­зні­цы. А вось мілі­ц­эй­скі кан­троль на да­ро­гах паўстаў. Ма­юц­ца некаль­кі вы­пад­каў, калі бы­лі за­тры­ма­ны лег­кавікі, якія пе­ра­возілі мя­са з вё­скі ў го­рад. Калі тое ад­бы­ва­ец­ца без су­пра­ва­д­жаль­ных вет­э­ры­нар­ных да­ку­мен­таў, то груз паві­нен зы­мац­ца. Ад­нак у тых вы­пад­ках кан­фіс­ка­та не ад­бы­ло­ся, а ма­шы­ны з мя­сам бы­лі па­вер­ну­ты на­зад. Ур­эш­це яно дай­шло да мес­ца прызна­ч­эн­ня, бо бы­ло па­клад­зе­на ў та­ем­ныя мес­цы ма­шы­ны, а не ў ба­гаж­нік. Нас­ця­ро­жа­на­сць вы­клі­кае так­са­ма ўлік па­га­лоўя ска­ці­ны, які праводзіцца прад­стаўні­ка­мі ўла­ды. Свін­ней у гэты час гас­па­да­ры з хля­ва пе­ра­га­ня­ю­ць у ін­шыя мес­цы.

Вяс­коў­цы ў ро­спа­чы, бо шмат хто мае да дзя­сят­ка свін­няў, і гэта сро­дак да­па­маг­чы сваім дзе­цям не толь­кі пры­быт­кам да ста­ла, але і фі­нан­са­ва. Пуш­ча­нае пад нож па­га­лоўе ска­ці­ны ў ад­на­час­се не ад­ро­дзіш.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.