НІЯ­КІХ ПІКЕТАЎ — ТОЛЬ­КІ “ФАР­БЫ ВО­СЕНІ”

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

На­га­да­ем, што ня­даў­на бе­ла­рус­кія ўла­ды за­явілі аб тым, што на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі ў хут­кім часе павін­на з’явіц­ца расій­ская авія­ба­за.

Па даз­вол пра­вес­ці ма­са­вае ме­ра­пры­ем­ства гра­мад­скія ак­ты­ві­сты Іван Шэ­га і Вік­тар Мар­чык звяр­нулі­ся ў Слонім­скі рай­вы­кан­кам. У чацвер, 29 жніў­ня, яны ат­ры­малі пісь­мо­выя ад­ка­зы з рай­вы­кан­ка­ма — мяс­цо­выя ўла­ды чар­го­вы раз ад­мо­вілі слонім­цам у пра­вяд­зен­ні пікетаў. Пад­ста­вай для ад­мо­вы на гэты раз пас­лу­жы­ла тое, што, згод­на з пла­нам аддзе­ла ід­эа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­лад­зі Слонім­ска­га рай­вы­кан­ка­ма, у гэты дзень у га­рад­скім пар­ку буд­зе праводзіцца свя­та “Фар­бы во­сені”.

Вар­та на­га­да­ць, што сё­ле­та 27 чэрве­ня мяс­цо­выя жы­ха­ры пла­на­валі пра­вес­ці ў га­рад­скім пар­ку пікет у аба­ро­ну док­та­ра­траў­ма­то­ла­га Іва­на Шэ­гі, яко­га ня­даў­на зволь­нілі з пра­цы. Та­ды так­са­ма слонім­скія ўла­ды не даз­волілі пра­вод­зі­ць пікет па пры­чыне та­го, што ў гэты дзень і час аддзе­лам па спра­вах мо­лад­зі і ГА “БРСМ” у га­рад­скім пар­ку бы­ло за­пла­на­ва­на пра­вяд­зенне крос-вік­та­ры­ны “Ве­дай свой край”.

Алесь МАСЮК

хо­ро­шее.

Алек­сандр:

У няд­зе­лю, 8 ве­рас­ня, прад­стаўнікі слонім­скай су­пол­кі Пар­тыі БНФ пла­на­валі пра­вес­ці ў га­рад­скім пар­ку па вулі­цы Опер­най два пі­ке­ты, на­кіра­ва­ныя супраць раз­мяш­ч­эн­ня на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­русі за­меж­ных вай­с­ко­вых ба­заў і вай­с­ко­вых аб’ек­таў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.