ВЫ­ЛО­ВИ­ЛИ ОКО­ЛО 30 КГ РЫ­БЫ НА ЭЛЕК­ТРО­УДОЧ­КУ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Как со­об­щил кор­ре­спон­ден­ту «ГС» ис­пол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти на­чаль­ни­ка Сло­ним­ской меж­рай­он­ной ин­спек­ции охра­ны жи­вот­но­го и рас­ти­тель­но­го ми­ра Вла­ди­мир Ма­саль­ский, отец, сын и их об- щий зна­ко­мый до­бы­ва­ли ры­бу на Ща­ре в рай­оне де­рев­ни При­ре­чье с по­мо­щью элек­тро­ло­виль­ной уста­нов­ки и к мо­мен­ту за­дер­жа­ния вы­ло­ви­ли око­ло 100 осо­бей раз­лич­ных ви­дов ры­бы (щу­ка, лещ, плот­ва, окунь и т.д.) об­щим ве­сом око­ло 31 кг.

На­ру­ши­те­ля­ми ока­за­лись жи­те­ли Сло­ни­ма, один из них ра­бо­та­ет элек­тро­мон­тё­ром.

Све­де­ния о том, что эти граж­дане и ра­нее за­ни­ма­лись неза­кон­ным про­мыс­лом, неод­но­крат­но по­сту­па­ли в Го­син­спек­цию охра­ны жи­вот­но­го и рас­ти­тель­но­го ми­ра. В этой свя­зи за бра­ко­нье­ра­ми бы­ло уста­нов­ле­но на­блю­де­ние, сей­час их за­дер­жа­ли с по­лич­ным.

До­бы­тая ры­ба бы­ла изъ­ята, как и за­пре­щен­ное ору­дие ло­ва, ак­ку­му­ля­тор, ре­зи­но­вая лод­ка.

Вред, при­чи­нен­ный «элек­тро­бра­ко­нье­ра­ми» окру­жа­ю­щей сре­де, со­ста­вил 389 ба­зо­вых ве­ли­чин (сей­час од­на ба­зо­вая ве­ли­чи­на рав­ня­ет­ся Br100 тыс.). Слонимский РОВД ре­ша­ет во­прос о воз­буж­де­нии уго­лов­но­го де­ла по ч. 4 ст. 281 Уго­лов­но­го ко­дек­са Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь «Неза­кон­ная до­бы­ча ры­бы или дру­гих вод­ных жи­вот­ных», санк­ция ко­то­рой преду­смат­ри­ва­ет до 6 лет ли­ше­ния сво­бо­ды.

Та­тья­на ПЛАХЕТКО

22 га­ды пе­да­га­гіч­на­га ста­жу май­ст­ра вы­твор­ча­га на­ву­чан­ня, вы­ш­эй­шая квалі­фіка­цыя па сва­ёй спе­цы­яль­на­сці і бы­лыя за­слу­гі ака­за­лі­ся ні­чо­га не вар­тыя, калі на­зіра­ец­ца та­таль­ны недаб­ор на­вуч­эн­цаў, — жон­ку ска­ра­цілі на пра­цы.

Так дае пра ся­бе зна­ць дэ­ма­гра­фіч­ная яма. Пас­ля цы­вілі­за­цый­на­га вы­ба­ру 1994 го­да, у дру­гой па­ло­ве 90-х, бе­ла­ру­сы ўжо не ха­целі на­ра­джа­ць дзя­цей. А тыя рэд­кія дзе­ці, ка­го за­чалі ў той бес­пер­спек­ты­ў­ны для краі­ны і ствар­эн­ня сям’і час, прый­шлі ця­пер у пра­фесій­ныя лі­ц­эі на­бы­ва­ць хо­ць якую спе­цы­яль­на­сць. Прый­шлі, як звы­чай­на, са­мыя гор­шыя і няш­час­ныя прад­стаўнікі свай­го па­ка­лен­ня: ка­го не­як вы­пхнулі з 9-га кла­са і не паспе­лі па­сад­зі­ць за кра­ты на ма­ла­лет­ку, сіра­ты пры жы­вых ба­ць­ках, дзе­ці з ня­поў­ных і ма­ла­за­бяс­пе­ча­ных сем’яў ды па­доб­ныя. У лі­ц­эях-вуч­эль­нях іх на­зы­ва­ю­ць “кан­тын­гент”, не раў­ну­ю­чы, як на зоне. Га­лоў­ны­мі іх вы­ха­ва­це­ля­мі і на­стаўні­ка­мі ста­но­вяц­ца на час ву­чо­бы якраз май­ст­ры вы­твор­ча­га на­ву­чан­ня, якіх ака­за­ла­ся за­шмат у сён­няш­няй дэ­ма­гра­фіч­най яме. За­тое ў ад­міністра­цый уста­ноў прафт­э­хаду­ка­цыі з’явіла­ся шы­ро­кае по­ле для дзей­на­сці ў фар­ма­ван­ні кан­тын­ген­ту май­строў — вы­бра­ць ёс­ць з ка­го і ёс­ць ад ка­го паз­бавіц­ца. Заста­юц­ца пра­ца­ва­ць вы­ключ­на леп­шыя для ад­міністра­цыі кад­ры ды тыя, ка­го за­кон ска­ра­ці­ць не да­з­ва­ляе. Пра кан­тын­гент на­вуч­эн­цаў пры гэтым ад­міністра­цыя апош­нія га­ды (а сё­ле­та асаб­лі­ва) дбае толь­кі ў ад­ным — абы ён быў і як ма­га боль­шы, ды ўсё роў­на якой якас­ці. Бо калі зусім ніх­то не прыйдзе вучыц­ца, то дэ­ма­гра­фіч­ная яма на­крые і іх цё­плыя бюд­ж­эт­ныя мес­цы. А калі прыйдзе хо­ць хто-небудзь, то пра­ц­эс пра­цяг­нец­ца.

У та­кіх умо­вах лю­бы праф­лі­ц­эй якіх за­ў­год­на цяж­кіх дзя­цей на­ра­дж­эн­ня кры­зіс­ных 90-х га­доў да­вяд­зе да пра­фесій­на­га ды­п­ло­ма па неў­міру­чай фор­му­ле: “На­біра­ем ду­боў — вы­пус­ка­ем лі­пу!”. Як та­кі спецыяліст за­ўт­ра буд­зе пра­ца­ва­ць — гэта ўжо буд­зе праб­ле­ма яго са­мо­га і яго пра­ца­даў­цы. Га­лоў­нае ця­пер, каб на­ву­чаль­ны пра­ц­эс пра­ця­г­ваў­ся. Дзе­ля гэ­та­га мно­гія пра­фесій­ныя лі­ц­эі пра­цяг­нулі на­бор на­вуч­эн­цаў да 15 ве­рас­ня.

Міко­ла КАНАНОВІЧ

В Сло­ним­ском рай­оне во втор­ник, 27 ав­гу­ста, в 00.20 бы­ли за­дер­жа­ны с по­лич­ным трое бра­ко­нье­ров.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.