Смя­рот­нае па­ка­ранне —

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Пы­танне пра смя­рот­нае па­ка­ранне ў Бе­ла­русі — спр­эч­нае і ба­лю­чае. У 1996 год­зе на рэфер­эн­ду­ме люд­зі пра­га­ла­са­валі за заха­ванне па­ка­ран­ня смер­цю. Ці вар­та вы­носі­ць пы­танне пра ад­ме­ну смя­рот­на­га па­ка­ран­ня на но­вы рэфер­эн­дум?

Пра гэта ў Мін­ску спра­чалі­ся іні­цы­я­та­ры «На­род­на­га рэфер­эн­ду­му» і спе­цы­я­лі­сты з ліку пра­ва­а­ба­рон­цаў.

ПРАВААБАРОНЦЫ СУПРАЦЬ СМЯ­РОТ­НА­ГА ПА­КА­РАН­НЯ

Ця­пер у Бе­ла­русі толь­кі 14 ар­ты­ку­лаў пра­ду­г­ле­дж­ва­ю­ць смя­рот­нае па­ка­ранне, два з іх —за­зла­чын­ст­вы,зд­зейс­не­ныя ў вай­с­ко­вы час. Астат­нія 12 ка­ра­ю­ць­смер­ц­ю­за­наў­мыс­на­е­за­бой­ства з аб­ця­жар­ва­ю­чы­мі аб­ставі­на­мі і ма­са­вае за­бой­ства —ар­ты­кулык­штал­тут­эрарыз­му. Агу­лам смя­рот­ных пры­су­даў у краіне вы­носіц­ца не так ужо шмат — ад трох да пя­ці на га­доў. Дык ці вар­та дзе­ля трох­пя­ці ча­ла­век за­хоў­ва­ць стан краі­ны як апош­няй у Еўро­пе і на прас­то­рах бы­ло­га СНД, дзе смя­рот­ныя пры­су­ды не толь­кі вы­но­сяц­ца, але і вы­кон­ва­юц­ца?

Праваабаронцы лі­ча­ць, што не вар­та. І ар­гу­мен­ты тут як эма­цый­ныя,та­кі­ю­ры­дыч­ныя. Смя­рот­нае­па­ка­ран­не­не­павін­на за­хоў­вац­ца там, дзе ня­ма спра­вяд­лі­ва­га раз­гля­ду спра­вы.

Як рас­па­вёў ка­ар­ды­на­тар кам­паніі «Праваабаронцы супраць смя­рот­на­га па­ка­ран­ня» Ан­др­эй Па­лу­да, най­боль­шая коль­кас­ць люд­зей, якія вы­сту­пілі супраць смя­рот­на­га па­ка­ран­ня, бы­ла ад­зна­ча­ная пад­час пра­ц­э­су Ка­на­ва­ла­ва і Ка­ва­лё­ва па тэрак­це ў мін­скім мет­ро — 52%. Люд­зі про­ста не ве­ры­лі ў маг­чы­мас­ць спра­вяд­лі­ва­га раз­гля­ду гэтай спра­вы.

Жур­наліст­ка Лю­боў Лу­нё­ва ад­зна­чы­ла, што не мае да­ве­ру і да ка­місіі па па­міла­ван­ні, бо ў бе­ла­рус­кіх умо­вах у яе ўва­х­од­зя­ць тыя, хто за­цікаў­ле­ны ў смя­рот­ным пры­суд­зе. Яна ўз­га­да­ла ад­ну «смя­рот­ную» спра­ву сяр­эд­зі­ны 1990-х. «Хто ўва­х­од­зі­ць у ка­місію па па­міла­ван­ні пры пр­эзід­эн­це: суддзі, пра­ку­ро­ры, мілі­цы­я­не­ры. Што, пра­ку­рор ці суддзя бу­ду­ць ка­гось­ці міла­ва­ць? Гэта зна­чы­ць, прызна­ць су­до­вую і пра­ку­рор­скую па­мыл­ку. З ін­ша­га бо­ку, спра­ва за­бі­та­га Вані Фа­мі­на­по­тым­бы­ла­рас­шы­тая, і ту­ды ўстаў­ле­ныя пя­ць ра­ба­ван­няў кіё­скаў, дзве кра­мы, 18 кват­эр­ных крад­зя­жоў, тры ма­та­цы­к­лы!» — ка­жа Лу­нё­ва. То бок, на «жму­ры­ка» спі­салі шмат «ві­ся­коў».

То бок, не толь­кі з ма­раль­на­этыч­ны­х­мер­ка­ван­няўсмя­рот­нае па­ка­ранне пад­ля­гае ад­мене.

ТЫЯ, ХТО ЗА СМЕР­ЦЬ, — ТАК­СА­МА СУПРАЦЬ

Вель­мі па­ра­дак­саль­най вы­явіла­ся дум­ка прых­іль­нікаў заха­ван­ня смя­рот­на­га па­ка­ран­няўБе­ла­русі.Ка­ар­ды­на­тар кам­паніі «Га­ва­ры праўду!» Ан­др­эй Дз­міт­ры­еў за­явіў: ён за смя­рот­ную ка­ру. «Я супраць яе ад­ме­ны, але я лі­чу, што тр­э­ба змяні­ць сам пра­ц­эс: ра­ш­энне пра смя­рот­нае па­ка­ранне не па ві н на за ка н ч ва ц ца на ўз­роўні пр­эзід­эн­та. Паві­нен бы­ць­ін­шы­прын­цып:ча­ла­век, асуд­жа­ны да та­кой ме­ры, паві­нен прай­с­ці ўсе маг­чы­мыя ін­стан­цыі для аб­скар­джан­ня смя­рот­на­га пры­су­ду, і не толь­кі бе­ла­рус­кія. У гэтым вы­пад­ку я ба­чу маг­чы­мас­ць «адт­эр­мі­ноўкі»вы­ка­нан­нясмя­рот­на­га па­ка­ран­ня, маг­чы­ма, га­доў на 10, каб са­праў­ды прай­с­ці ўсе юры­дыч­ныя ін­стан­цыі і да­ка­за­ць, што з та­кім пры­су­дам дзяр­жа­ва не па­мы­ліла­ся», — ка­жа Дз­міт­ры­еў.

Фак­тыч­на гэтая пазі­цыя па­ля­гае ў ма­ра­то­рыі на смя­рот­нае па­ка­ранне.

Бы­лы ад­ва­кат Улад­зі­мір Бук­шты­наў ка­жа, што згод­ны «на­сту­пі­ць на гор­ла ўлас­най пес­ні». «Я не толь­кі ад­ва­кат — за маі­мі плячы­ма яш­чэ і 20 га­доў пра­ку­рор­скай прак­ты­кі. Праз мае рукі прай­шлі сот­ні кры­мі­наль­ных спра­ваў па аб­ві­на­ва­ч­ван­нях у за­бой­стве, я вы­язд­жаў на мес­цы зла­чын­стваў, ба­чыў гэтыя жу­дас­ныя тру­пы. І на фоне гэтых га­доў я за заха­ванне смя­рот­на­га па­ка­ран­ня», — прызна­ец­ца ён.

ЦІ БУД­ЗЕ РЭФЕР­ЭН­ДУМ ПРА СМЯ­РОТ­НАЕ ПА­КА­РАННЕ?

Яш­чэ ад­на дзіў­ная рэч: праваабаронцы, якія вы­сту­па­ю­ць за­ад­ме­ну­смя­рот­на­га­па­ка­ран­ня,катэ­га­рыч­на­су­пра­ць­вы­на­су гэ­та­га пы­тан­ня на плебіс­цыт. На іх дум­ку, гэтае пы­танне для ўсе­а­гуль­на­га аб­мер­ка­ван­ня за­над­та скла­да­нае і спр­эч­нае, каб ат­ры­ма­ць аб’ек­ты­ў­нае ра­ш­энне.

Бы­лы ад­ва­кат Па­вел Са­пел­ка­ад­зна­чае:для­та­го,ка­б­прый­с­ці да ра­зу­мен­ня неаб­ход­на­сці ад­ме­ны смя­рот­на­га па­ка­ран­ня, тр­э­ба ме­ць дастат­ко­ва вы­со­кую пра­вую куль­ту­ру і вы­со­кі ўз­ро­вень ведаў па гэтай праб­ле­ме.«Та­му­не­кож­ны­ча­ла­век у Бе­ла­русі, калі ён буд­зе пас­таў­ле­ны пе­рад вы­ба­рам, заха­ва­ць­ціад­мяні­ць­смя­рот­нае­па­ка­ранне, буд­зе ва­ло­да­ць усёй ін­фар­ма­цы­яй, якая дас­ць яму маг­чы­мас­ць пры­ня­ць слуш­нае ра­ш­энне. У та­кой сіту­а­цыі пы­танне ад­ме­ны смя­рот­на­га па­ка­ран­ня павін­на вы­ра­шац­ца не шля­хам га­ла­са­ван­ня, а жорст­кай во­ляй дзяр­жа­вы. І я

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.