ЧЫ­ТА­ЧЫ ГА­ЗЕ­ТЫ АДСТУПАЦЬ НЕ ЗБІРАЮЦЦА

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Ад­па­вед­ную за­яўку на пікет 9 ве­рас­ня па­даў у мяс­цо­вы рай­вы­кан­кам слоні­мец Алесь Масюк.

Ужо ка­то­ры год жы­ха­ры Слоні­ма спра­бу­ю­ць ад­ста­я­ць сваё пра­ва сва­бод­на афарм­ля­ць на пош­це пад­піску на «Га­зе­ту Слонім­скую» і сва­бод­на яе куп­ля­ць ў кіёс­ках «Бел- са­юздру­ку».

Толь­кі за гэты год у роз­ныя ін­стан­цыі двой­чы вы­сы­лалі­ся зва­ро­ты слонім­цаў, пад які­мі свае под­пі­сы пас­тавілі ка­ля 500 ча­ла­век з прось­бай уклю­чы­ць га­зе­ту ў пад­піс­ны ка­та­лог РУП «Бел­по­шта» і да­ць маг­чы­мас­ць сва­бод­на пра­да­ва­ць яе праз ша­пікі “Бел­са- юздру­ку”. Ад­нак чы­ноўнікі прось­бу слонім­цаў іг­на­ру­ю­ць, час ад ча­су да­ю­чы ад­піскі.

Тым ча­сам на­шы чы­та­чы і пад­пісчы­кі га­зе­ты адступаць не збіраюцца. Пра што свед­чы­ць і апош­няя за­яўка на пікет у пад­т­рым­ку га­зе­ты.

Міко­ла КАНАНОВІЧ

Зва­ро­ты з под­пі­са­мі чы­та­чоў у пад­т­рым­ку «Га­зе­ты Слонім­скай»

Пе­ра­мож­цы ак­цыі ся­род пад­пісчы­каў га­зе­ты, 20 ка­ст­рыч­ніка 2012 го­да

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.