ПОЛЬСКІ КІРОЎЦА, З-ЗА ЯКО­ГА Ў СЛОНІМСКІМ РАЁНЕ ЗА­ГІ­НУЛІ ЛЮД­ЗІ, АТ­РЫ­МАЎ 6 ГА­ДОЎ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

39-га­до­вая жон­ка па­мер­ла ў шпіталі.

Ві­на­ва­ты ў ава­рыі вад­зі­цель не па­цяр­пеў.

Ён буд­зе ад­бы­ва­ць па­ка­ранне ў ка­лоніі-па­ся­лен­ні. Яго паз­бавілі пра­ва кіра­ван­ня ўсі­мі ві­да­мі транс­пар­ту тэр­мі­нам на 5 га­доў.

У якас­ці кам­пен­са­цыі кіроўца паві­нен вы­пла­ці­ць па­цяр­пе­лым 193 мі­льё­ны руб­лёў і кам­пен­са­ва­ць вы­дат­кі на па­ха­ванне за­гі­ну­лых.

ДТЗ са смя­рот­ным зы­хо­дам ад­бы­ло­ся ў 19.30 6 снеж­ня 2012 го­да на тра­се Слонім — Ба­ра­навічы.

Кіроўца, які ехаў на аўта­цягніку, ня­правіль­на аб­раў хут­кас­ць, з-за сліз­кай да­ро­гі і сне­га­па­ду не справіў­ся з кіра­ван­нем і вы­ехаў на па­ла­су су­стр­эч­на­га ру­ху.

У вы­ніку фу­ра лоб у лоб су­тык­ну­ла­ся з аўта­ма­білем, у якім ехалі муж і жон­ка.

41-га­до­вы кіроўца аўта­ма­бі­ля за­гі­нуў ім­г­нен­на, яго

“Твой стыль”

Слонім­скі суд пры­га­ва­рыў па­ля­ка да 6 га­доў ка­лоніі­па­ся­лен­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.