СВІНЫ ПОСТ ЗМЯНІЎ ДЫСЛАКАЦЫЮ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Доў­гі час кругла­су­тач­ны мілі­ц­эй­скі пост, які пра­вя­раў аўта­ма­білі на прад­мет вы­ва­зу свіні­ны з ра­ё­на ў су­вязі з афры­кан­с­кай чу­мой, зна­ход­зіў­ся ў вёс­цы Мі­ке­леўш­чы­на, што на мя­жы Шчучын­ска­га ра­ё­на.

За­раз ён пе­ра­меш­ча­ны ў вёс­ку Ма­сты Пра­выя і зна­ход­зіц­ца на скры­жа­ван­ні аўта­да­рог як на Шчучын, так і на Слонім.

Кіроў­цы лі­ча­ць гэты пост агу­лам непа­тр­эб­ным, бо яго мож­на аб’еха­ць па су­сед­няй вулі­цы. Гэта­к­жа­да­я­го­ста­вяц­ца­мяс­цо­выя жы­ха­ры, якія мяр­ку­ю­ць, што кан­тра­ля­ва­ць пас­ля зніш­ч­эн­ня сві­ней ня­ма ча­го. На­ват той ча­ла­век, які сха­ваў пар­сю­ка, за­ко­ле­я­го­наКалядыд­ляўлас­най­патр­э­бы.

Ад­нак усё роў­на дзень і ноч су­пра­цоўнікі мілі­цыі спы­ня­ю­ць ма­шы­ны і кор­па­юц­ца ў ба­гаж­ні­ках.

Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.