ПАВЫШЭННІ, ПАНІЖЭННІ, ДЗІЎНЫЯ ПРЫЗНАЧЭННІ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Ка­не­цж­ніў­няі­па­ч­а­та­к­ве­рас­няд­ля ма­стоўс­кай­на­мен­ку­ла­ту­ры­прай­шоў пад зна­кам пе­ра­мяш­ч­эн­няў па служ­бе.

Так, неча­ка­на для ўсіх пер­шым на­мес­ні­кам­стар­шы­нірай­вы­кан­ка­ма— на­чаль­ні­кам упраў­лен­ня сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня прызна­ча­на Але­на Чуб­рык, па пра­фесій­най дзей­на­сці — ра­бот­нік ляс­ной гас­па­дар­кі. Яна ўра­дж­эн­ка вё­скі Пятроўш­чы­на Ма­лад­зе­чан­ска­га ра­ё­на, у 1994 год­зе скон­чы­ла Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны тэхна­ла­гіч­ны ўнівер­сіт­эт. Няг­лед­зячы на вы­ш­эй­шую аду­ка­цыю, рас­па­ча­ла сваю пра­цоў­ную дзей­на­сць з па­са­ды звы­чай­на­га лес­ніка Мастоўс­кай ЖКГ.Неў­за­ба­ве­ста­ла­па­моч­ні­кам­ляс­ні­ча­га, а за­тым і ляс­нічым Мастоўска­га ляс­ніцтва. У 2008 год­зе Але­на Мі­хай­лаў­на — га­лоў­ны ляс­нічы Ваў­ка­вы­ска­га ляс­га­са, праз год — ды­р­эк­тар Скід­зель­ска­га ляс­га­са.

На но­вай па­сад­зе Але­на Чуб­рык з пер­шы­х­дзёнрас­па­ча­ла­кад­ра­вы­я­пе- рас­та­ноўкі. Па­са­ды стар­шы­ні сель­гас­ка­апе­ра­ты­ва імя Ада­ма Міц­кеві­ча паз­бавіў­ся Алег Май­зік, які кіра­ваў гас­па­дар­кай на пра­ця­гу 12 га­доў. Не ўра­та­ва­ла Але­га Міка­ла­еві­ча ні вы­ш­эй­шая сель­га­са­ду­ка­цыя, ні ды­п­ло­ма­б­за­кан­ч­эн­ніАка­д­эміікіра­ван­ня пры Пр­эзід­эн­це РБ, ні ста­тус дэпу­та­та рай­са­ве­та.

Па­доб­ныя кад­ра­выя пе­рас­та­ноўкі раз­гля­да­юц­ца на сесіі. Не бы­ло ўзя­та да ўва­гі, што гас­па­дар­ка — леп­шая ў раёне, сё­ле­та са­мыя вя­лікія на­ма­ло­ты, а ў мі­ну­лым год­зе два вад­зі­целі бы­лі прызна­ны леп­шы­мі ў рэс­пуб­лі­цыпа­пе­ра­воз­цы­зер­няіў­га­на­ра­ва­ны на “Да­жын­ках-2012”.

У свой час Алег Май­зік пра­ца­ваў стар­шым агра­но­мам па кор­ма­вы­твор­час­ці кал­га­са “Пе­ра­мо­га” на Слонімшчыне. За­раз ён прызна­ча­ны ды­р­эк­та­рам Мастоўска­га філія­ла “Абл­палі­ва­з­быт” і буд­зе за­бяс­пе­ч­ва­ць ма­стаў­лян дры­ва­мі. Драўні­ну буд­зе пас­таў­ля­ць яму муж Але­ны Чуб­рык, які ўзна­чаль­вае Мастоўс­кае ляс­ніцтва.

СПК імя А. Міц­кеві­ча ўзна­чаліў 34-га­до­вы Дзеніс Кр­эм­ко, бы­лы га­лоў- ны агра­ном СПК ім В. Кр­эм­ко (коліш­ні кал­гас “Каст­рыч­нік-Грод­на”).

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.