ГРАМАДСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ ПАДТРЫМАЛА КАМУНАЛЬШЧЫКАЎ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Мастоўска­яЖКГу­жо­дру­гі­год­пра­цуе ў ме­жах пра­ек­та ЕС/ПРААН па ахо­ве на­ва­коль­на­га ася­роддзя. Пра­ек­там пра­ду­г­ле­джа­ны разд­зель­ны збор і пе­ра­пра­цоўка цвёр­дых бы­та­вых ады­хо­даў.

Дзе­ля гэ­та­га ма­стаў­ляне ат­ры­малі ад­па­вед­ную тэхніку і аб­ста­ля­ванне.

Каб да­па­маг­чы ка­му­нальш­чы­кам у плане правіль­на­га збо­ру бы­та­вых ады­хо­даў на­сель­ніцтвам, мяс­цо­выя іні­цы­я­ты­вы “Рух за сва­бо­ду”, альянс “Га­рад­зен­ская іні­цы­я­ты­ва” ды ін­шыя вы­пус­цілі ўлёт­ку “Разд­зя­ляй смец­це” з апі­сан­нем правілаў уты­лі­за­цыі па­доб­ных ады­хо­даў па пазі­цы­ях “Пла­стык”, “Па­пе­ра”, “Шк­ло” і рас­паў­сюд­зі­ла ся­род ма­стаў­лян. Улёт­ка невя­лікіх па­ме­раў, ка­ля­ро­вая і вы­ключ­на бе­ла­рус­ка­моў­ная.

Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.