ДЗЕДАЎШЧЫНА — ГЭТА НАРМАЛЬНА

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

іс­нуе з пятроўскіх ча­соў.Каліслу­жы­лі па 25 га­доў, “дзя­ду­ля” быў аўта­рыт­этам для ма­ла­до­га сал­да­та не толь­кі па ве­дан­ні служ­бы, але і па ўз­рос­це… Ста­раслу­жа­чыя ва­ло­далі во­пы­там бес­кан­флікт­на­га пра­жы­ван­ня вя­лі­кай коль­кас­ці муж­чын у аб­ме­жа­ва­най­прас­то­ры­ка­зар­мы­іка­ры­сталі­ся за­слу­жа­ным аўта­рыт­этам, — за­зна­чыў Сяр­гей Ха­лян­коў, ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­ні га­лоў­на­га рэ­дак­та­ра мастоўс­кай ра­ён­най га­зе­ты “За­ра над Нё­ма­нам” Стані­сла­ва Звя­ро­ві­ча.

На­коль­кі кар­экт­на пе­ра­носі­ць во­пы­ту­за­е­ма­ад­но­сі­наў­між­сал­да­та­мі ча­соў цар­скай ар­міі на су­час­нае бе­ла­рус­кае вой­ска, па­кі­нем тут без ка­мен­та­ры­яў.

А вось свае дум­кі на­конт спра­вяд­лі­вас­ці прак­ты­кі “дзе­даўш­чы­ны” ў вой­ску РБ пал­коўнік юс­ты­цыі Сяр- гей Ха­лян­коў кан­кр­эт­на тлу­ма­чы­ць так: “Дру­гая спра­ва, “ка­зар­мен­нае хулі­ган­ства”— неста­тут­ныя ўза­е­ма­ад­но­сі­ны. У асоб­ных падразд­зя­лен­нях зна­ход­зяц­ца ад­зін-два мяр­зот­нікі, якія хо­чу­ць, каб іх па­ва­жалі… І не за­ўж­ды па­цяр­пе­лы­мі вы­сту­па­ю­ць ма­ла­дыя сал­да­ты. У ма­ёй прак­ты­цы бы­лі вы­пад­кі, калі ма­ла­дыя сал­да­ты збі­валі ста­раслу­жа­чых”.

Сяр­гей Ха­лян­коў лічы­ць са свай­го во­пы­ту, што неста­тут­ныя ад­но­сі­ны ў вой­ску зай­мелі сёння “рынач­ны” ха­рак­тар, і звяр­тае ўва­гу ба­ць­коў на той­мо­мант,калііх­сын­часта­просі­ць гро­шы.Маг­чы­ма­я­пры­чы­на­та­му— вы­ма­ган­ні з бо­ку саслу­жы­ў­цаў. З гэтай­на­го­ды­ва­ен­ны­пра­ку­рор­просі­ць па­цяр­пе­лых і іх ба­ць­коў наў­прост звяр­тац­ца да яго і дае свой кан­такт­ны тэле­фон: 8-029-516-24-29.

Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.