ШУ­КАЛІ НЕЛЕГАЛАЎ — ЗНАЙ­ШЛІ БРА­ГУ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Ня­даў­на Мастоўскім РАУС з мэтаю су­пра­цьд­зе­ян­ня неза­кон­най мі­гра­цыі пра­вед­зе­на пя­цід­зён­ная спе­ца­пе­ра­цыя “Не­ле­гал-2013”.

У ход­зе яе пра­вяд­зен­ня да ад­міністра­цый­най ад­каз­на­сці за неза­кон­ны ўезд і пры­бы­ванне асо­баў без гра­мад­зян­ства РБ бы­ло пры­цяг­ну­та 5 ча­ла­век: двое гра­мад­зян Ар­меніі, гра­мад­зян­ка Расіі, гра­мад­зянін Бе­ла­русі і асо­ба без гра­мад­зян­ства з Латвіі. Апош­ні за п’ян­кі і дроб­ныя крад­зя­жы мілі­цыі вя­до­мы даў­но. Не раз мужчына нёс ад­міністра­цый­ную ад­каз­на­сць. Сам ён тут­эй­шы, але нека­то­ры час пра­жы­ваў у Ры­зе, мае са­вец­кі па­шпарт і та­га­час­ную пра­піску, ад­нак для кан­чат­ко­ва­га вы­ра­ш­эн­ня пы­тан­ня пра­піскі з’езд­зі­ць­уЛатві­ю­я­му­не­прад­стаў­ля­ец­ца­маг­чы­мым. Та­му раз-по­раз яго штра­фу­ю­ць як неле­га­ла.

Пад­часг­этай­а­пе­ра­цы­і­вы­яў­ле­ны­бы­лііін­шы­я­пра­ва­па­ру­ш­эн­ні. У мя­ст­эч­ку Лун­на і вёс­цы Мар­ці­ноў­цы ў гра­мад­зяні­на РБ Т. знай­шлі два са­ма­гон­ныя апа­ра­ты і 1500 літраў бра­гі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.