ДР­Э­ВЫ ПІЛУЮЦЬ, АПІЛКІ ЛЯ­ЦЯ­ЦЬ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Двац­ца­ць га­доў та­му на­зад Ма­сты бы­лі са­мым зя­лё­ным го­ра­дам не толь­кі ў воб­лас­ці, але і рэс­пуб­лі­цы.

На­па­чат­ку зніклі ве­ка­выя та­полі ў два­рах да­моў па вулі­цы Ка­тоўска­га, Цэт­кін, за­тым — та­по­ле­вая алея па вулі­цы Лені­на, дзе др­э­вы нія­кім чы­нам не за­мі­налілюд­зям.Аледр­э­вы­за­мі­налі­ка­му­нальш­чы­кам, бо ўво­сень тут бы­ло шмат ліс­ця. Ка­му­наль­ныя служ­бы вы­сту­пілі іні­цы­я­та­ра­мі на­вяд­зен­ня ў го­рад­зе па­рад­ку.

Ця­пер спан­тан­на пілуюць у Мастах др­э­вы што­год. Пад зна­кам кло­па­ту за неш­мат­лікіх па­са­жы­раў ня­даў­на бы­лі вы­піла­ва­ны др­э­вы ля аў­та­стан­цыі.

Яш­чэ год-дру­гі — і са­жу ды дым вы­твор­час­ці “Мастоўдр­э­ва” за­ста­нец­ца за­свой­ва­ць толь­кі га­ра­джа­нам.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.