У АР­ГАНІ­ЗА­ЦЫІ АБ’ЯД­НА­НЫХ НА­ЦЫЙ ПРЫЗНАЛІ, ШТО ПРА­ВЫ ЖЫ­ХА­РА ГО­МЕ­ЛЯ ПАРУШАНЫЯ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Камітэт па пра­вах ча­ла­ве­ка ААН прызнаў, што бе­ла­рус­кія ўла­ды па­ру­шы­лі пра­вы старшыні Го­мель­скай аб­лас­ной ар­гані­за­цыі Бе­ла­рус­кай пар­тыі ле­вых “Спра­вяд­лі­вы мір” Улад­зі­мі­ра Ся­кер­кі на пра­вяд­зенне мір­на­га схо­ду, за­ба­раніў­шы­ў­снеж­ні2007го­да­пра­вес­ці ў Го­мелі мітынг у знак няз­го­ды з ад­ме­най іль­го­таў уся­му на­сель­ніцтву краі­ны, на­пі­салі на мі­ну­лым тыд­ні неза­леж­ныя інт­эр­нэт-рэ­с­ур­сы краі­ны пас­ля та­го, як гэтае рашэнне ста­ла даступ­на ў інт­эр­нэце на ан­гель­скай мо­ве.

У Камітэт ААН Улад­зі­мір Ся­кер­ка пас­кард­зіў­ся, калі не змо­га­ба­рані­ць­свае­пра­вы­ўБе­ла­русі.

Го­мель­скі­гар­вы­кан­кам­за­ба­раніў яму і ін­шым 45 ак­ты­вістам пра­вес­ці ў го­рад­зе се­рыю ма­са­вых ме­ра­пры­ем­стваў су- пра­ць пры­няц­ця за­ко­ну аб ад­мене льго­таў уся­му на­сель­ніцтву, уклю­ча­ю­чы дзя­цей ва ўз­рос­це да трох га­доў. Го­мель­скія чы­ноўнікі за­патра­ба­валі та­ды апла­ці­ць пас­лу­гі мілі­цыі, ка­му­нальш­чы­каў ды хут­кай да­па­мо­гі.

У гэтай спра­ве Камітэт па пра­вах ча­ла­ве­ка ААН на­га­даў, што калі дзяр­жа­ва на­кла­дае аб­ме­жа­ван­не­на­сва­бо­ду­мір­на­га схо­ду, та­ды ёй вар­та сад­зей­ні­ча­ць ажыц­цяў­лен­ню пра­ва, а не шу­ка­ць непа­тр­эб­ныя або неад­па­вед­ныя аб­ме­жа­ван­ні. Па ко л ь к і ў р а д Б е л арусі палічыў, што толь­кі за­ба­ро­най мір­ных схо­даў мож­на за­бяс­пе- чы­ць гра­мад­скі па­ра­дак і бяс­пе­ку, ахо­ву ма­раль­на­сці і зда­роўя на­сель­ніцтва ці аба­ро­ну пра­воў і сва­бо­даў ін­шых асо­баў,то­па­ру­шы­ў­пра­ва­за­яўніка на сва­бо­ду пра­вяд­зен­ня мір­на­га схо­ду па­вод­ле ар­ты­ку­ла 21 Між­на­род­на­га пак­ту аб гра­мад­зян­скіх і палітыч­ных пра­вах.

Ця­пер на пад­ста­ве ра­ш­эн­ня Ка­міт­эта ААН урад Бе­ла­русі мусі­ць за­бяс­пе­чы­ць «ахвя­ры па­ру­ш­эн­ня эфек­ты­ў­ны сро­дак пра­ва­вой аба­ро­ны, уключ­на з поў­ным па­крыц­цём вы­дат­каў і на­леж­най кам­пен­са­цы­яй», а так­са­ма аба­вя­за­ны «не да­пус­ка­ць па­доб­ных па­ру­ш­эн­няў у бу­дучы­ні». Ула­ды Бе­ла­русі аба­вя­за­ны «змяні­ць на­цы­я­наль­ны За­кон аб ма­са­вых ме­ра­пры­ем­ствах і прак­ты­ку яго пры­мя­нен­ня­та­кі­мчы­нам,каб за­бяс­пе­чы­ць­кож­на­му­пра­ва­на сва­бо­ду пра­вяд­зен­ня мір­ных схо­даў».

Пры­ня­тае ў Ка­міт­эце па пра­вах ча­ла­ве­ка ААН рашэнне бе­ла­рус­кі ўрад паві­нен апуб­лі­ка­ва­ць у афі­цый­ных СМІ і вы­ка­на­ць яго ця­гам 180 дзён. Ды тут вар­та за­ў­ва­жы­ць, што ўла­ды Бе­ла­русі па­доб­ныя ра­ш­эн­ні вы­кон­ва­ць зусім не спя­ша­юц­ца.

Юр­ка КАРПАЧ

Улад­зі­мір Ся­кер­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.