У СЛОНІ­МЕ ВЫ­ПУС­КА­Ю­ЦЬ ПАДУШКІ ДЛЯ БУ­ДУЧЫХ МАМ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Та­кія ўнікаль­ныя падушкі ство­ра­ны для зруч­на­сці ця­жар­ных жан­чын.

Слонім­скі быт­кам­бі­нат асвоіў вы­пуск спе­цы­яль­ных па­ду­шак для ця­жар­ных жан­чын і ма­ла­дых мам. Та­кая па­душ­ка да­з­ва­ляе жан­чыне пры­ня­ць зруч­ную по­зу пад­час сну ці ад­па­чын­ку. Пас­ля яна мо­жа спатр­эбіц­ца і пры карм­лен­ні немаў­ля­ці.

Па сло­вах ра­бот­ні­цы Слонімскага быт­кам­бі­на­та, па­душ­ка вы­раб­ля­ец­ца ў фор­ме літа­ры “С”. Яна на­паў­ня­ец­ца сінт­эпо­нам і вы­пус­ка­ец­ца ра­зам з на­ва­лач­кай.

Каш­туе та­кая па­душ­ка без па­дат­ку на даб­аў­ле­ную вар­тас­ць ка­ля 150 ты­сяч руб­лёў.

Акрам я гэтай на­він­кі, слонімскія вы­твор­цы з ня­даў­ня­га ча­су па­чалі вы­пус­ка­ю­ць падушкі для па­да­рож­нікаў і падушкі з гра­ча­най луз­гі.

На­тал­ля ІВАНОВА

Ма­ри­на Воеводина

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.