ПОМ­НІК СОКАЛУ ЎСТА­ЛЯ­ВАЛІ КА­ЛЯ ШУЛЯКОЎ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Вы­я­ва со­ка­ла-па­да­рож­ніка (Falco peregrinus) у па­лё­це з’явіла­ся на аўта­тра­се Слонім — Зэль­ва. На жаль, ма­ла па­доб­ныя да са­калі­ных два яй­кі бе­ла­га ко­ле­ру, якія зна­ход­зяц­ца ва ім­праві­за­ва­ным гнязд­зе пад птуш­кай (яй­кі ў са­ка­лоў звы­чай­на ка­рыч­не­ва­ру­дыя з чор­ны­мі плям­ка­мі).

Га­рад­зен­скія ар­ніто­ла­гі мяр­ку­ю­ць, што гэтая ра­дас­ная пад­зея — уста­ля­ванне пом­ніка — ад­бы­ла­ся, хут­ч­эй за ўсё, праз па­мыл­ку. Спра­ва ў тым, што на гэтым скры­жа­ван­ні да­ро­гі вя­ду­ць да дзвюх вё­сак: Ел­ка і Шу­ля­кі.

Ме­навіта ў го­нар апош­няй, на­п­эў­на, і быў уста­ля­ва­ны пом­нік. Ад­нак у су­час­най бе- ла­рус­кай мо­ве “шу­ляк” — гэта ніяк не со­кал, а яст­раб. Со­кал-па­да­рож­нік — рэд­кі від пту­шак, за­не­се­ны ў Чы­рво­ную кні­гу Бе­ла­русі. Апош­ні вя­до­мы вы­па­дак гнез­да­ван­ня гэтай дра­пеж­най птуш­кі ў на­шай краіне ад­бы­ў­ся аж­но 40 га­доў та­му — у 1973 год­зе на ад­ным з вер­ха­вых ба­лот Ві­цебш­чы­ны. Пас­ля гэ­та­га со­ка­лы-па­да­рож­нікі су­стра­ка­юц­ца ў нас толь­кі на мі­гра­цыі і ча­сам на зі­моў­цы. Нека­то­рыя з бы­лых мес­цаў гнез­да­ван­ня ві­ду ў пры­ро­дзе даг­этуль за­сталі­ся амаль у няз­мен­ным вы­гляд­зе, што дае невя­лікую над­зею на маг­чы­мас­ць са­ма­стой­на­га вяр­тан­ня ві­ду ў на­шу краі­ну.

«Твой стыль» па­вод­ле birdwatch.by

Но­вы пом­нік

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.