НА­ВА­ГОД­НІЯ ДР­Э­ВЫ БУ­ДУ­ЦЬ КАШТАВАЦЬ АД 50 ДА 86 ТЫ­СЯЧ РУБ­ЛЁЎ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Сё­ле­та кошты жы­вых елак і со­сен, якія ляс­га­сы рых­ту­ю­ць на про­даж да на­ва­год­ніх свя­таў, у роз­ных рэ­гіё­нах Бе­ла­русі бу­ду­ць ад­роз­ні­вац­ца. Ёлач­ныя кір­ма­шы за­пра­цу­ю­ць на­пяр­э­дад­ні Ка­таліц­ка­га Раства.

На Га­рад­зен­шчыне кошты сяр­эд­нія. Ма­лень­кія елач­кі і сос­ны на ёлач­ных кір­ма­шах бу­ду­ць каштаваць 50 000, ад 1 да 2 мет­раў — 62 300, ад 2 да 3 мет­раў — 86 000 руб­лёў. Непа­ср­эд­на ў ляс­ніцтваў ел­кі мож­на буд­зе на­бы­ць крыху тан­ней. Др­э­вы вы­шы­нёй звыш 3 мет­раў мяс­цо­выя ляс­га­сы, у ад­роз­ненне ад го­мель­скіх, мін­скіх, ві­цеб­скіх і ма­гілёўскіх, пра­да­ва­ць не пла­ну­ю­ць. Уся­го ў Бе­ла­русі сё­ле­та на про­даж пад­рых­та­валі больш за 170 ты­сяч елак і сос­наў.

Най­тан­ней на­ва­год­нія др­э­вы абы­дуц­ца жы­ха­рам Бе­рас­цейш­чы­ны. Там др­эў­цы вы­шы­нёй да 1 мет­ра бу­ду­ць каштаваць 39 700 руб­лёў, ад 1 да 2 мет­раў — 50 100. Са­мыя да­ра­гія ел­кі — у Ві­цеб­ску: 60 000 — вы­шы­нёй да мет­ра, 80 000 — да 2 мет­раў.

«Твой стыль» па­вод­ле belta.by

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.