ГРО­ШЫ СПА­ЧАТ­КУ — ГУЛЬНЯ ПО­ТЫМ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Та­кое пы­танне на па­чат­ку бу­ду­ча­га го­да паўстане пе­рад фут­боль­ным клу­бам “Нё­ман”, які пас­ля за­вяр­ш­эн­ня чар­го­ва­га чэм­пія­на­ту Бе­ла­русі ся­род ка­манд дру­гой лі­гі за­ва­яваў пра­ва вы­сту­па­ць у пер­шай лі­зе.

На фіні­шы чэм­пія­на­ту ма­стоўскія фут­балі­сты не па­цяр­пе­лі ні ад­ной па­ра­зы. Апош­ні матч з ка­ман­дай “Ма­лад­зеч­на-2013” за­вяр­шы­лі з лі­кам 4:1 і ў за­воч­ным спа­бо­ры абыш­лі мін­скую ка­ман­ду “Звяз­даБГУ”, за­ва­яваў­шы ср­эб­ныя медалі. Два ма­стоўскія бам­бард­зі­ры ўвай­шлі ў спіс леп­шых бам­бард­зіраў чэм­пія­на­ту: Іван За­яц — 13 мя­чоў, Яў­ген Козіч — 12.

Па­коль­кі фед­эра­цыя фут­бо­лу РБ пе­рад па­чат­кам чэм­пія­на­ту патра­буе з кож­на­га клу­ба пэў­ных фі­нан­са­вых укла­даў, то гэтае пы­танне ўжо па­ча­ло хва­ля­ва­ць стар­шы­ню фут­боль­на­га клу­ба “Нё­ман” Ана­то­ля Чэ­ка­на, бо ад яго вы­ра­ш­эн­ня за­ле­жы­ць уд­зел ка­ман­ды ў бу­дучым чэм­пія­на­це. А праб­ле­мы з фі­нан­са­ван­нем ёс­ць.

У лю­бым вы­пад­ку, апош­няе сло­ва ў гэтым пы­тан­ні за­ста­ец­ца за кіраўніцтвам Мастоўска­га ра­ё­на. Ка­ман­да ў гэтым се­зоне па­ка­за­ла доб­рыя вы­нікі, а што буд­зе на­да­лей, вы­ра­ша­ць мяс­цо­выя ўла­ды.

Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.