ЖЫ­РО­ВІЦ­КАЯ БАГАРОДЗІЦА З’ЯВІЦ­ЦА НА МАНЕЦЕ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Ма­не­та выйдзе ў се­рыі «Пра­васлаў­ныя цу­датвор­ныя іко­ны».

У 2011 год­зе На­цы­я­наль­ны банк ужо ўвод­зіў у аба­ра­ч­энне сяр­эбра­ную па­мят­ную ма­не­ту «Іко­на Пра­свя­той Ба­га­ро­дзі­цы «Жы­ро­віц­кая» на­мі­на­лам 20 бе­ла­рус­кіх руб­лёў. Ма­не­та тая мае пра­ма­ву­голь­ную форму па­ме­рам 30 на 45 мм і бы­ла вы­пуш­ча­на ў коль­кас­ці да 10 ты­сяч штук. На­бы­ць яе ну­міз­ма­ты мо­гу­ць на інт­эр­нэт-аўк­цы­ё­нах. Стаўкі пра­па­ну­ю­ць ра­бі­ць не мен­шыя за 120 да­ля­раў, ці 1,1 мі­льё­на бе­ла­рус­кіх руб­лёў.

На­тал­ля ІВАНОВА

На­цы­я­наль­ны банк Рэс­пуб­лікі Беларусь ў 2014 год­зе вы­пус­ці­ць у аба­ра­ч­энне па­мят­ную ма­не­ту «Іко­на Пра­свя­той Ба­га­ро­дзі­цы «Жы­ро­віц­кая». Ма­не­та «Іко­на Пра­свя­той Ба­га­ро­дзі­цы «Жы­ро­віц­кая»

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.