СЛОНІМ­ЦАМ НЕ БЫ­ЛО РОЎ­НЫХ У СПАРТАКІЯДЗЕ РА­БОТ­НІКАЎ ЛЕ­СУ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - На­тал­ля ІВАНОВА

У спартакіядзе пры­ня­лі ўд­зел 280 ра­бот­нікаў ляс­ной гас­па­дар­кі і кан­ц­эр­на «Бел­лес­па­пе­ра­прам». На ўра­чы­стым ад­крыц­ці сло­вы па­жа­дан­ня спар­тоў­цам вы­ка­заў май­стар Слонімскага кар­дон­на-па­пя­ро­ва­га за­во­да Сяр­гей Вал­чу­но­віч, які за­ва­яваў лі­ц­эн­зію на пра­ва ўд­зе­лу ў Па­ралім­пій­скіх гуль­нях у Сочы.

Ся­род прад­пры­ем­стваў кан­ц­эр­на ў лыж­ных гон­ках ўсе во­сем пер­шых мес­цаў за­ва­явалі ра­бот­нікі Слонімскага кар­дон­на-па­пя­ро­ва­га за­во­да “Аль­бяр­цін”. Лыж­ныя гон­кі ся­род пра дпры­ем­стваў Мініст­эр­ства ляс­ной гас­па­дар­кі вый­г­ра ла ка­ман да Слонімскага ляс­га­са.

У ва­лей­бо­ле так­са­ма пе­ра­ма­глі пра­ца­ўнікі кар­дон­на­па­пя­ро­ва­га за­во­да, а ка­ман­да Слонімскага ляс­га­са за­ва­ява­ла пра­ва ў на­ступ­ным год­зе вы­сту­па­ць у пер­шай лі­зе спар- та­кія­ды. Пе­ра­мо­гай ра­бот­нікі за­во­да так­са­ма ад­зна­чы­лі­ся ў шах­ма­тах.

Па вы­ні­ках спа­бор­ніцтваў ку­бак пе­ра­мож­цы агля­ду-кон­кур­су на леп­шую пас­та­ноўку фіз­куль­тур­на-аз­да­раў­лен­чай і спар­ты­ў­най ра­бо­ты быў уру­ча­ны Слонімска­му кар­дон­на­па­пя­ро­ва­му за­во­ду «Аль­бяр­цін».

У пер­шым эта­пе кругла­га­до­вай аб­лас­ной спар­та­кія­ды ра­бот­нікаў ле­су Гро­дзен­скай воб­лас­ці, які дня­мі прай­шоў у Лід­зе, вы­зна­чы­лі­ся пра­ца­ўнікі Слонімскага кар­дон­на­па­пя­ро­ва­га за­во­да і Слонімскага ляс­га­са. На лыж­ні

На­блю­да­ли за вы­ступ­ле­ни­ем со­слу­жив­цев

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.