ДАПАМОГА ПРЫЙ­Ш­ЛА З-ЗА МЯ­ЖЫ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

Як доб­рых сяброў су­стра­калі ня­даў­на ў ра­ёне прад­стаўнікоў Між­на­род­на­га дабра­чын­на­га гра­мад­ска­га аб’яд­нан­ня “Са­фія”. Да нас пры­язд­жалі ва­лан­цё­ры Дон і Лін­да Дж­эн­кін­сы, а так­са­ма выканаўчы ды­р­эк­тар Сяр­гей Зу­бо­віч.

Яны па­бы­валі ў до­ме су­мес­на­га са­ма­стой­на­га пра­жы­ван­ня­састар­э­лы­хіін­валі­даў,што­не­так­даў­но­па­чаў пра­ца­ва­ць у вёс­цы Гез­га­лы. У гэтым до­ме зна­ход­зяц­ца во­сем жан­чын, а на чар­зе ёс­ць яш­чэ жа­да­ю­чыя.

І пас­та­яль­цы, і пер­са­нал шчы­ра за­да­во­ле­ны ты­мі кло­па­та­мі, якія пра­яў­ляе аб іх МДГА “Са­фія”. У пры­ват­на­сці, до­му­выд­зе­ле­ны срод­кід­ля на­быц­ця ха­лад­зіль­ніка, ма­разіль­ніка, элек­трап­літы і шмат ін­шай бы­та­вой тэхнікі, а так­са­ма мэб­лі.

Гос­ці па­а­бя­ца­лі, што і на­да­лей бу­ду­ць пад­т­рым­лі­ва­ць су­вязь з на­шым ра­ё­нам.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.