ЧАРАЎНІЦА З КАЗЛОЎШЧЫНЫ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - Ле­а­нар­да ЮРГІЛЕВІЧ

За­ву­ць яе Ра­му­аль­да Казі­міраў­на Коўш, а пра­цуе ў мяс­цо­вай сяр­эд­няй шко­ле на­стаўні­цай пра­цоў­на­га на­ву­чан­ня.

Ра­му­аль­да Казі­міраў­на ня­даў­на ўд­зель­ні­ча­ла ў аб­лас­ным кон­кур­се па дэка­ра­ты­ў­ных паштоў­ках і бы­ла ўзнагароджана гра­ма­тай. З го­ду у год вы­дат­ных по­спе­хаў даб­і­ва­юц­ца і яе вуч­ні.

Жан­чы­на не толь­кі ства­рае цу­доў­ныя дэка­ра­ты­ў­ныя рэчы, яна яш­чэ за­ў­зя­ты кве­тка­вод, чу­лы і та­ле­навіты пе­да­гог, а так­са­ма ма­ма ча­ты­рох цу­доў­ных да­чу­шак. Гэта вя­до­мы і па­ва­жа­ны ча­ла­век не толь­кі ў Каз­лоўш­чыне, але і ў ра­ёне.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.