СЯБ­РЫ БРСМ ТАНЧАЦЬ БЯС­ПЛАТ­НА

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Шля­хам зні­ж­эн­ня ко­шту пас­луг у невя­лі­кай коль­кас­ці дзяр­жаў­ных і пры­ват­ных прад­пры­ем­стваў ды прад­п­ры­маль­нікаў мо­гу­ць ка­ры­стац­ца толь­кі сяб­ры мастоўска­га БРСМ.

Так, на­прыклад, пры­ват­нае ўнітар­нае прад­пры­ем­ства “Лэд­зі” Фе­е­рыя пры­га­жос­ці” сяброў­кам БРСМ прад­стаў­ляе 10%-ю зніж­ку на ўсе ві­ды пас­луг, у тым ліку на на­рош­ч­ванне ве­ек і паз­но­гцяў. А вось пры­ват­ная фо­та­сту­дыя (Luxart) ІП С. Буй­ко дае скід­ку толь­кі пя­ць пра­ц­эн­таў на фо­та­здым­кі для біле­та на квіток сяб­ра БРСМ ды на нека­то­рыя ін­шыя дроб­ныя пас­лу­гі.

Лі­да­рам у ака­зан­ні льгот­ных пас­луг для БРСМа вы­сту­пае тут кі­нат­эатр “Су­час­нік” — на ма­лад­зё­выя дыс­кат­экі сяб­ры гэтай ар­гані­за­цыі ма­ю­ць воль­ны ўва­х­од.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.