ЗЛАД­ЗЕЙ­СТВА ПА СТАНДАРТНАЙ СХЕМЕ

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - Яз­эп ПАЛУБЯТКА

У вёс­цы Мі­ке­леўш­чы­на невя­до­мыя асо­бы праніклі ў па­мяш­канне пры­ват­най кра­мы “Лу­ка­мор’е” і скралі пэў­ную коль­кас­ць та­ва­ру, част­ку сап­са­валі.

След­чыя вы­лучы­лі вер­сію, што ў ра­ёне дзей­ні­чае бан­да­з­лод­зе­яў,бо­па­доб­на­е­на­да­ры­ла­ся­не­каль­кітыд­няў­на­за­ду­вёс­цы­Пе­скі.Та­ды­бы­ла­а­б­ра­ба­ва­на­царк­ва. Украд­зе­ны ср­эб­ныя кры­жы­кі, лан­цуж­кі і 600 000 руб­лёў ахвя­ра­ван­няў.

У абодвух вы­пад­ках невя­до­мыя праніклі ў па­мяш­канне праз раз­бітае ак­но.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.