Уд­зель­нік Еўра­май­да­ну: “Люд­зі зра­зу­мелі, што патр­эб­на чым­сь­ці ахвя­ра­ва­ць”

“ЛЮД­ЗІ ЗРА­ЗУ­МЕЛІ, ШТО ПАТР­ЭБ­НА ЧЫМ­СЬ­ЦІ АХВЯ­РА­ВА­ЦЬ”

Gazeta Slonimskaya - - FRONT PAGE - Мак­сім НІКОЛЬСКІ

Ня­ма за­раз та­ко­га ча­ла­ве­ка, які б не ве­даў пра пад­зеі, што ад­бы­ва­юц­ца на Украіне. Не­ка­то­рая част­ка­бе­ла­ру­саў­вы­каз­ва­ец­ца­су­пра­ць прат­эс­таў і лічы­ць іх пра­п­ла­ча­ны­мі. Нех­та ніяк не ставіц­ца да пад­зей. А нех­та пад­т­рым­лі­вае ід­эі Еўра­май­да­ну і га­то­вы да­ка­за­ць гэта на­ват сваі­мі ўчын­ка­мі.

Сён­няш­ня­я­раз­мо­ва—сас­лонім­ца­мЗ­мі­це­рам,які­ня­даў­на­вяр­нуў­ся ў Беларусь пас­ля ўд­зе­лу ў Еўра­май­дане.

—Як Вы тра­пілі на Май­дан? Чым бы­ло пра­дык­та­ва­на гэтае рашэнне?

—У мяне вель­мі шмат зна­ё­мых украін­цаў, з які­мі зна­ё­міў­ся ў час маіх па­ез­дак на Украі­ну, та­му вель­мі цяж­ка бы­ло ба­чы­ць тое, што ад­бы­ва­ец­ца, і бы­ло вель­мі вя­лі­кае жа­данне да­па­маг­чы чым­сь­ці.Ха­цяб­сва­ёй­пры­сут­на­сц­ю­ў­пер­шы мо­мант, калі толь­кі па­чы­наў­сяМай­да­ну­па­чат­куснеж­ня.Та­му вось, як толь­кі ат­ры­ма­ла­ся ў нас з сяб­ра­мі гэта ажыц­цяві­ць, мы ар­гані­за­валі­ся і па­е­халі.

—Якія пад­зеі ад­бы­валі­ся спа­чат­ку?

—Спа­чат­ку пад­зеі не мелі нія­ка­га ра­ды­каль­на­га на­кірун­ку. Усё бы­ло да­волі мір­на, добра. Пэў­ны час бы­лі ма­ра­зы, і дзяў­ча­ты, жан­чы­ны ўжо ста­ла­га ўз­рос­ту раз­носілі гар­ба­ту, бут­эр­бро­ды ме­навіта для мілі­цы­ян­таў, ма­ла­дых хлоп­цаў, якім за­га­далі су­пра­ць­ста­я­ць га­ра­джа­нам. Мо­жа, з-за та­го, што не бы­ло вя­лікіх рэ­с­ур­саў ва ўкраін­с­кай­мілі­цыі,гэты­яхлоп­цы ста­я­лі амаль бяз­змен­на. Быў хо­лад, у вя­лікіх боч­ках палілі дро­вы, каб бы­ло ця­плей. Ак­ты­ві­сты про­ста гэтыя боч­кі пад­соў­валі блі­ж­эй да іх, каб ім бы­ло ця­плей, і іх ця­галі ўз­доўж строю сал­дат, каб тыя ха­ця б крыху па­гр­э­лі­ся, ужо не ка­жучы пра тое, што тыя ж дзяўчын­кі іх кар­мілі-паілі, та­му што ўла­да іх гэтым ніяк не за­бяс­пе­чы­ла. Ста­я­лівосьг­эты­я­ма­ла­ды­яхлоп­цы­га­лод­ныя, а люд­зі іх кар­мілі. Усё бы­ло да­волі добра, з імі вось, як з ан­гель­скі­мі­вай­скоў­ца­мі,якіяста­я­ць ка­ля Букін­гем­ска­га па­ла­ца, фа­та- гра­фа­валі­ся, раз­маў­ля­лі, не бы­ло нія­кай на­го­ды да кан­флік­ту. Усё бы­ло на той мо­мант вель­мі-вель­мі добра.

—Ча­му,наВа­шу­дум­ку,пад­зеі на­бы­лі ра­ды­каль­ны ха­рак­тар?

—Кіраўнікі Май­да­ну стра­цілі свой уплыў. Калі люд­зі на пра­ця­гу двух­ме­ся­ца­ў­нез­ма­глі­даб­іц­ца­нія­кіх вы­нікаў, яны зра­зу­мелі, што для та­го, каб нешта ат­ры­ма­ць, патр­эб­на чым­сь­ці ахвя­ра­ва­ць. Та­му люд­зі, якія мелі ней­кую пад­рых­тоўку, доб­рыя спар­ты­ў­ныя хлоп­цы, якія ве­да­ю­ць, што ра­бі­ць у якой сіту­а­цыі, вы­ра­шы­лі крыху да­ць зра­зу­ме­ць улад­зе, што яны мо­гу­ць не толь­кі пес­ні спя­ва­ць ды тан­чы­ць на гэтым Май­дане. Яны вы­ра­шы­лі пі­ке­та­ва­ць бу­дын­кі ула­ды. Калі іх спы­нілі, па­чалі­ся су­тык­нен­ні.

—Уне­ка­то­рых­СМІра­ды­ка­лаў на­зы­ва­ю­ць пра­ва­ка­та­ра­мі. На Ва­шу­дум­ку,тыя,хто­пай­шоў­на су­тык­нен­ні, — пра­ва­ка­та­ры ці са­праўд­ныя пат­ры­ё­ты сва­ёй краі­ны?

—Не, гэтыя хлоп­цы — са­праўд­ныя пат­ры­ё­ты, яны ніко­га не к л і к а л і з а с аб ой н а вулі ц у Гру­ш­эўска­га. Яны не бралі ту­ды дзя­цей, жан­чын, яны ніко­га не вя­лі за са­бой. Яны ра­білі тое, што лічы­лі патр­эб­ным, і вы­каз­валі свае гле­джан­ні так, як лічы­лі гэта патр­эб­ным. Яны ні ў якім сэн­се не пра­ва­ка­та­ры, бо мэта пра­ва­ка­та­ра — сваі­мі дзе­ян­ня­мі на­тоў­пу пры­да­ць ней­кі ім­пульс. А там бы­лі вы­ключ­на патрыятычныя фар­міра­ван­ні, якія не звалі ніко­га за са­бой іна­ват­не­пад­пус­калі­наГру­ш­эўска­ганіко­га­незіх­фар­міра­ван­няў.Мэты не бы­ло — на­нес­ці паш­код­жан­няў.

—Як Ва­шы род­ныя і сяб­ры ста­вяц­ца да Ва­шай дзей­на­сці ў Кіе­ве?

—Сяб­ры — добра, з сяб­ра­мі мы ра­зам. А ма­ці хва­лю­ец­ца. Калі мы бы­лі там у час су­тык­нен­няў, яна вель­мі хва­ля­ва­ла­ся. Але ніяк не асуд­жае мяне, ніколі кеп­ска­га ні­чо­га не ка­за­ла, але прасі­ла, каб толь­кі быў больш абачлі­вым.

—Як Вы ставі­це­ся да тых, хто не пад­т­рым­лі­вае ід­эі еўраінтэ­гра­цыі?

—У кож­на­га ёс­ць свае по­гля­ды, та­му не мо­гу­ць усе ду­ма­ць ад­но і тое ж. У кож­на­га ёс­ць свой пункт гле­джан­ня. Але добра ставіц­ца да ўся­го нель­га. На­ват калі Ісус быў на Зям­лі, не ўсе прызна­валі яго Бо­гам.

Нех­та пад­т­рым­лі­вае мілі­цы­ян­таў і дзе­ю­чую ўла­ду, нех­та пад­т­рым­лі­вае прат­эс­тоў­цаў ды лі­да­раў апазі­цыі, нех­та про­ста жа­дае мі­ру, каб гэта ўжо хут­ч­эй скончылася.

Як ка­за­ла вя­до­мая ан­глій­ская пісь­мен­ні­ца Эвелін Хол, я не пад­зя­ляю ва­шых по­гля­даў, але я га­то­вы ад­да­ць жыццё, каб вы ма­глі іх вы­ка­за­ць. Ак­ты­ві­сты Еўра­май­да­ну не пе­раш­ка­д­жа­ю­ць пра­цы дзяр­жаў­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі,небла­ку­ю­цьд­зяр­жаў­ны­я­сай­ты.Тыя,хто­пад­т­рым­лі­вае пункт гле­джан­ня ўла­ды, ра­білі гэта за­ў­сё­ды. Та­му важ­на, як вы­каз­ва­юц­ца гэтыя гле­джан­ні.

Калі Май­дан стаі­ць за ід­эю, ан­ты­май­дан стаі­ць за гро­шы.

— На Май­дане за­раз шмат бе­ла­ру­саў. Як да іх ста­вяц­ца ін­шыя ўд­зель­нікі Май­да­ну?

—На­па­чат­куснеж­ня,калілюд­зі ба­чы­лі бел-чы­рво­на-бе­лыя сця­гі, яны не ве­далі, што гэта, і шмат пы­талі­ся. А за­раз яны гэта добра ве­да­ю­ць. І за­раз ад­чу­ва­юц­ца са­праўды­та­кія доб­ры­яб­рат­нія ад­но­сі­ны.

— Калі Вы па­кі­нулі Май­дан і ча­му?

— Я не маю маг­чы­мас­ці зна­ход­зіц­ца на Май­дане за­ў­сё­ды, та­му што тр­э­ба пра­ца­ва­ць, шмат ча­су бы­ць у Бе­ла­русі, у Мін­ску, каб за­раб­ля­ць гро­шы. Калі бы­ла б маг­чы­мас­ць­за­ў­сёды­там­зна­ход­зіц­ца, я б ад­туль не з’язд­жаў. Увесь сва­бод­ны час шмат­лікія бе­ла­рус­кія ак­ты­ві­сты пра­вод­зя­ць на Май­дане.

—Якім чы­нам Ваш лёс звя­за­ны­саС­лонімшчы­най?Як­ча­ста бы­ва­е­це ў го­рад­зе?

—Ён­звя­за­ны­саС­лонімшчы­най та­кім чы­нам, што за­раз мая ма­ці жы­ве тут, крыху бо­лей за год. Сам я за­раз у Мін­ску, але ў Слоні­ме так­са­ма бы­ваю, калі ў мяне ат­рым­лі­ва­ец­ца.

—Чым Вы зай­ма­е­це­ся за­раз? Вучы­це­ся, пра­цу­е­це?

—Я ін­ды­ві­ду­аль­ны прад­п­ры­маль­нік, пра­цую ў Мін­ску, ця­пер не на­ву­ча­ю­ся, маю няс­кон­ча­ную вы­ш­эй­шую аду­ка­цыю.

—Пла­ну­е­це­вяр­нуц­ца­наМай­дан?

—Так, ка­нечне. Ма­бы­ць, ужо на гэтым тыд­ні.

На­га­да­ем, што на сён­няш­ні дзень Вяр­хоў­ная ра­да Украі­ны ад­хілі­ла Вік­та­ра Яну­ко­ві­ча ад пр­эзід­энцтва. Ён аб’яў­ле­ны ў вы­шук.

Еўра­май­дан

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.