НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОХИТИЛ ПЛАНШЕТ ИЗ АВТО

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - Лічы­ла На­тал­ля ІВАНОВА Та­тья­на ПЛАХЕТКО

каш­туе са­мая да­ра­гая кні­га ў Слоні­ме — “Дмит­рий Стру­ков. Аль­бом ри­сун­ков. 186418 67”. Гэ та фак­сі мі л ьнае 308-ста­рон­ка­вае вы­данне ак­вар­эль­ных за­ма­лё­вак, вы­ка­на­ных рус­кім ма­ста­ком і ар­хіт­эк­та­рам Дз­міт­ры­ем Стру­ка­вым. У кні­зе змеш­ча­ны за­ма­лёўкі ка­ля 200 ста­ра­жыт­ных, пе­ра­важ­на драў­ля­ных, цэрк­ваў, боль­шая част­ка з якіх да на­шых дзён не збе­рагла­ся.

зай­ма­ю­ць слонім­скія ра­гулі ў рэй­тын­гу п а н а доя х ма л а к а ся р од 17 ра­ё­наў Гро­дзен­скай воб­лас­ці. Згод­на з Бел­ста­там, сяр­эд­ні ўдой ма­ла­ка ад ка­ро­вы ў Слонім­скім ра­ёне за тра­вень склаў 1 676 кг. Горш за слонім­скіх до­яц­ца ка­ро­вы толь­кі ў Лід­скім і Іўеўскім ра­ё­нах. А вось ле­тась мяс­цо­выя ра­гулі ў аб­лас­ным рэй­тын­гу бы­лі дзя­вя­ты­мі.

На про­шлой неде­ле неизвестный похитил планшет из ав­то­мо­би­ля «Фолькс­ва­ген-Джет­та» во дво­ре до­ма по ули­це Хлю­пи­на.

Как со­об­ща­ет­ся в свод­ках Сло­ним­ско­го РОВД, пре­ступ­ник по­до­брал клю­чи к зам­ку две­ри авто.

Ма­ши­на по­тер­пев­ше­го сиг­на­ли­за­ци­ей обо­ру­до­ва­на не бы­ла.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.