НА­ША ЖЫЦЦЁ Ў ЛІЧБАХ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

за­ста­ло­ся да ліста­па­да, на які за­пла­на­ва­на ў Слоні­ме пра­вяд­зенне аб­лас­ных “Да­жы­нак”. За гэты час ула­ды павін­ны па­бу­да­ва­ць но­вую га­рад­скую плош­чу ка­ля рай­вы­кан­ка­ма, рэ­кан­стру­я­ва­ць цэнтр куль­ту­ры і ад­па­чын­ку і пер­шы па­верх рай­вы­кан­ка­ма, до­браў­па­рад­ка­ва­ць га­рад­скі парк і пе­ша­ход­ную вулі­цу Васі Край­ня­га. Ад­нак па­куль што нія­кіх зру­хаў у гэтых мес­цах не на­зіра­ец­ца.

цві­це на клум­бах Слоні­ма. Та­кім чы­нам, для кож­на­га слонім­ца ка­му­нальш­чы­кі сё­ле­та па­сад­зілі па дзве квет­кі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.