“ТЫ ПРА МІР ЧЫТАЙ, А ВАЙНУ ПРАПУСКАЙ”

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ -

Ёс­ць тыя, хто спа­кой­на жы­ве на­о­гул без кніг. А яш­чэ са­мыя сме­лыя ад­важ­ва­юц­ца ска­за­ць, што ў класіч­най літа­ра­ту­ры скон­чы­ў­ся тэр­мін год­на­сці, што ў су­час­ную кар­ці­ну све­ту яна не ўпі­сва­ец­ца і ўс­пры­ма­ец­ца сён­ня як пас­лан­ні, на­пі­са­ныя на ка­вал­ку бя­ро­сты ці глі­ня­ных таб­ліч­ках.

А што ду­ма­е­це вы на гэты конт?

Стаю ў чар­зе ў дзі­ця­чай біб­ліят­э­цы — здаю дач­чы­ныя “Ган­ну Кар­эні­ну” Тал­сто­га і “Ка­ла­сы пад сяр­пом тваім” Ка­рат­кеві­ча. Пе­ра­да мной ма­ма, так­са­ма, ві­да­ць, дзе­ся­ціклас­ні­цы, з до­ляй іроніі скард­зіц­ца біб­ліят­экар­цы: —“Вай­на і мір” у дач­кі нешта ід­зе са...

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.