У МАСТАХ НЕ ХАПАЕ ДАКТАРОЎ

Gazeta Slonimskaya - - КАЛЕЙДАСКОП - Яз­эп ПАЛУБЯТКА

У ма­стоўс­кай ля­кар­ні, якую ўзна­чаль­вае Алег Труш­ко, на­зіра­ец­ца неда­хоп кад­раў. Праб­ле­ма дактароў асаб­лі­ва вост­ра паўста­ла ў апош­ні год.

Неда­хоп мед­пер­са­на­лу на- зіра­ец­ца ва ўсіх аддзя­лен­нях і са­мых роз­ных катэ­го­рый. Дзе­ля яе вы­ра­ш­эн­ня сю­ды пе­ры­я­дыч­на на­кіроў­ва­ю­ць спе­цы­я­лістаў з Грод­на, Лі­ды і ін­шых ляч­эб­ных уста­ноў. Пра­цу­ю­ць ка­ман­дзіро­вач­ныя не больш за два тыд­ні. Калі хво­ра­му патр­эб­ны пра­цяг­лы курс ляч­эн­ня, то яго ле­ча­ць некаль­кі спе­цы­я­лістаў. Ад­па­вед­на, у кож­на­га свой па­ды­ход да ляч­эн­ня.

Уся над­зея на вы­ра­ш­энне кад­ра­вай праб­ле­мы ўскла­да­ец­ца на ма­ла­дых спе­цы­я­лістаў, а іх сё­ле­та павін­на пры­еха­ць у Ма­сты 17 ча­ла­век. Хто за­ста­нец­ца пра­ца­ва­ць тут на­за­ўж­ды, невя­до­ма, бо ТМА ўлас­на­га жыл­лё­ва­га фон­ду не мае, а гэта з’яў­ля­ец­ца ас­ноў­най пры­чы­най, па якой дак­та­ры з’язд­жа­ю­ць ад­сюль.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.