ПЯ­ТАЯ ГРАФА ВЯРТАЕЦЦА?

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ -

У ча­сы іс­на­ван­ня СССР у па­шпар­це са­вец­ка­га гра­мад­зяні­на бы­ла пра­ду­г­ле­джа­на так зва­ная пя­тая графа — на­цы­я­наль­на­сць.

Пас­ля рас­па­ду Са­ю­зу і ўтвар­эн­ня са­ма­стой­най дзяр­жа­вы Беларусь па­доб­ны за­піс ска­са­валі. Ад­нак на мі­ну­лым тыд­ні пры афі­цый­ным прызна­ч­эн­ні чы­ноўніка на па­са­ду тое бы­ло ага­ло­ша­на.

Мастоўскі рай­вы­кан­кам, згод­на з па­ве­дам­лен­нем аб прызна­ч­эн­ні на па­са­ду на­чаль­ніка ра­ён­най ін­спек­цыі пры­род­ных рэ­с­ур­саў і ахо­вы ака­ля­ю­ча­га ася­роддзя Ан­др­эя Дзі­кеві­ча, у яго бія­гра­фіч­ных звест­ках пазна­чыў на­цы­я­наль­на­сць — па­ляк.

Ан­др­эй Ге­нрых­авіч на­рад­зіў­ся ў вёс­цы Лядск су­сед­ня­га Шчучын­ска­га ра­ё­на. Мае вы­ш­эй­шу­ю­а­ду­ка­цыю—скон­чыў Гро­дзен­скі дзяр­жаў­ны ўнівер­сіт­эт імя Я. Ку­па­лы па спе­цы­яль­на­сці “пра­ва­з­наўства”. На па­чат­ку пра­цоў­най дзей­на­сці быў вя­дучым спе­цы­я­лістам рай­вы­кан­ка­ма, за­тым га­лоў­ным спе­цы­я­лістам мяс­цо­вай ЖКГ. У 2004 год­зе пе­ра­е­хаў у Ма­сты. Пра­ца­ваў юры­стам у ТМА, на­чаль­ні­кам аддзе­ла ЖКГ, з 2010 го­да да апош­ня­га прызна­ч­эн­ня быў ды­р­эк­та­рам унітар­на­га прад­пры­ем­ства бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня.

Не­ма­ве­да­ма па якіх пры­чы- нах рай­вы­кан­кам па­ве­да­міў аб на­цы­я­наль­на­сці свай­го чы­ноўніка, але ў ася­род­ку, дзе на­рад­зіў­ся Ан­др­эй Дзі­кевіч, і да сён­няш­ня­га дня ў мяс­цо­вых жы­ха­роў чы­ста бе­ла­рус­кае вы­маў­ленне.

Бу­даўніцтва бы­ло за­кон­ча­на за дзень да свя­та Дня Не­за­леж­на­сці. Той жа ноч­чу ка­му­нальш­чы­кі ўста­навілі пла­сты­ка­выя кр­эс­лы, якія зня­лі пас­ля пра­вяд­зен­ня свя­точ­ных ме­ра­пры­ем­стваў.

Ві­да­воч­на­сць непра­ду­ма­на­сці пра­ек­та вы­явіла­ся адра­зу. Бля­ша­ныя сце­ны па­бу­до­вы пад­час вы­ступ­лен­ня ар­ты­стаў па­чы­на­ю­ць дры­ж­эць. Ства­ра­ец­ца эфект спе­ваў у бля­шан­цы. Па гэтай пры­чыне вы­сту­пы ар­ты­стаў ма­стац­кай са­мад­зей­на­сці з на­го­ды 70-годдзя вы­зва­лен­ня Мастоўш­чы­ны ад ня­мец­ка-фа­шы­сц­кіх за­хопнікаў бы­лі пе­ра­не­се­ны на ад­кры­тую пля­цоў ку л я ра­ён на га До­ма куль­ту­ры.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.