ПАТАНУЎ РАТАВАЛЬНІК

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - Яз­эп ПАЛУБЯТКА

Ля вё­скі Дуб­на на Нё­мане 48-га­до­вы гро­дзен­скі ры­бак у ад­зен­ні па­плыў ра­та­ва­ць 14-га­до­ва­га мяс­цо­ва­га хлап­чу­ка, які стаў та­ну­ць. Ад­нак муж­чы­на не раз­лічыў свае сі­лы і патануў сам.

Хлоп­чы­ка ўра­та­ва­ла пра­даўш­чы­ца мяс­цо­вай кра­мы, якая пла­ва­ла ў рэч­цы на камеры ад трак­тар­на­га ко­ла.

Це­ла та­пель­ца неў­за­ба­ве бы­ло знойдзе­на ля вё­скі Кня­жа­вод­цы.

Ад па­чат­ку ку­паль­на­га се­зо­ну ў Гро­дзен­скай воб­лас­ці па­та­ну­ла 20 ча­ла­век, двое з іх — дзе­ці.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.