Най­больш ак­ту­аль­на для Бе­ла­русі ствар­энне зо­ны сва­бод­на­га ганд­лю з Еўраз­вя­зам

ІГАР ЛЯЛЬКОЎ:

Gazeta Slonimskaya - - СПОРТ - —Ігар,якіяж­пры­ярыт­эты вы­лучы­лі пас­ля дыс­кусіі ўд­зель­нікі Фору­му палітыч­най апазі­цыі і гра­мад­зян­скай су­поль­на­сці? — Па­д­ра­бяз­ней пра гэтыя пры­ярыт­эты мы яш­чэ, без­умоў­на, па­га­во­рым. А па­куль­пра­а­гуль­ны­яўра­жан­ні: як­вы­а­ц­э­нь­ва­е­це­пер­спек­ты­вы пра­ек­та «Рэфо­рум» і

На пер­шым па­сяд­ж­эн­ні Фору­му палітыч­най апазі­цыі і гра­мад­зян­скай су­поль­на­сці бы­ло вы­лу­ча­на шэс­ць пры­ярыт­этаў рэфор­маў. За­раз неаб­ход­на аб­ра­ць з іх ад­зін – той, над якім і пач­ну­ць пра­ца­ва­ць экс­пер­ты ў рам­ках пра­ек­та «Рэфо­рум». Пра ак­ту­аль­на­сць гэтых пры­ярыт­этаў, а так­са­ма ў чым апазі­цыя павін­на пе­ра­ка­на­ць гра­мад­ства — стар­шы­ня Фору­му, на­мес­нік стар­шы­ні Пар­тыі БНФ Ігар Лялькоў.

— Па­куль пры­ярыт­этаў шэс­ць.Пер­шы—гэ­та­ствар­энне зо­ны­сва­бод­на­га­ганд­люзЕўраз­вя­зам. Дру­гі — рэфор­ма пен­сій­най сіст­эмы. Тр­эці — рэфор­ма вы­бар­ча­га за­ка­на­даўства. Ча­цвёр­ты — рэфор­ма ме­ды­я­сфе­ры. Пя­ты — аду­ка­цый­ная рэфор­ма.Ішо­сты—рэфор­ма­жыл­лё­ва­га за­ка­на­даўства.

—Пер­шы­раўнд«Еўра­пей­ска­га ды­я­ло­гу аб ма­д­эр­ні­за­цыі Бе­ла­русі» (пра­ек­ту, які быў да «Рэфо­ру­му») , зай­шоў у ту­пік. Яго неаб­ход­на бы­ло ажы­ві­ць, пас­пра­ба­ва­ць пра­вес­ці яго ў но­вым­фар­ма­це.Іта­кі­фар­мат­быў вы­зна­ча­ны. На­коль­кі ён буд­зе пас­пя­хо­вым,на­коль­кіён­здоль­ны вы­пра­ца­ва­ць кан­кр­эт­ныя рэчы, якія, як ка­жу­ць, мож­на «па­ма­ца­ць­ру­ка­мі»—па­куль­ка­за­ць скла­да­на. Пра­ект раз­лі­ча­ны­на­д­ва­га­ды,іпа­ку­льён­толь­кі-толь­кі па­чаў­ся. Та­му пад­вес­ці нека­то­рыя вы­нікі мож­на буд­зе нед­зе праз паў­го­да. Та­ды буд­зе больш ві­да­воч­на — ці здоль­ны «Рэфо­рум» ме­ць шан­цы на по­спех. Гэта што ты­чыц­ца пра­ек­та на­о­гул.

Пры­нам­сі,ужо­ёс­ць­іад­зін­доб­ры вы­нік — ства­ры­ла­ся новая пля­цоўка ды­я­ло­гу ўнут­ры палітыч­най апазі­цыі і гра­мад­зян­скай су­поль­на­сці. Та­кіх пля­цо­вак не вель­мі шмат у Бе­ла­русі,та­му­на­яў­на­сцьяш­ч­эад­ной — ужо ста­ноўчы вы­нік.

— Агуль­ны план за­клад­зе­ны ў кан­ц­эп­цыі пра­ек­ту. На­га­даю, што на пра­ця­гу двух га­доў Фо- рум­паві­нен­вы­пра­ца­ва­ць­ча­ты­ры на­кірун­кі рэфор­маў — па ад­ным­кож­ны­я­паў­го­да.Яны­іста­ну­ць за­мо­вай для экс­перт­най су­поль­на­сці.Восьг­эта­ас­ноў­ны, ра­мач­ны план. Пас­ля, праз паў­го­да, экс­пер­ты прад­стаў­ля­ю­ць нам свае рас­пра­цоўкі. Яны за­ц­вяр­джа­юц­ца Фору­мам, і пас­ля па­чы­на­ец­ца пра­ц­эс пра­соў­ван­ня кан­ц­эп­цыі рэфор­мы ў ма­сы.

Наступ­нае па­сяд­ж­энне прызна­ча­наў­жо­на15лі­пе­ня.Пад­час яго экс­пер­ты Бе­ла­рус­ка­га ін­сты­ту­та стратэ­гіч­ных дасле­да­ван­няў павін­ны прад­ставі­ць аналіз­та­го,штоў­жо­на­пра­ца­ва­наў­сфе­ры­р­эфар­ма­ван­ня­па­тых шас­ці­на­кірун­каў,якія­бы­лі­вы­зна­ча­ны Фору­мам.

Спад­зя­ю­ся, на гэтым па­сяд­ж­эн­ні, з улі­кам дад­зе­ных BISS, мы буд­зем здоль­ныя вы­зна­чы­ць з шас­ці пры­ярыт­этаў ад­зін, над якім і пач­ну­ць пра­ца­ва­ць экс­пер­ты.

— Калі зы­ход­зі­ць з та­го, што мы хо­чам ат­ры­ма­ць ад гэ­та­га пра­ек­ту ней­кую да­да­ную вар­тас­ць,лі­чу,што­тр­э­ба­бра­ць­най­менш рас­пра­ца­ва­ныя на­кірун­кі. З та­го, што бы­ло пра­па­на­ва­на, на маю аса­бі­стую дум­ку, най­боль­шак­ту­аль­на­ствар­энне зо­ны­сва­бод­на­га­ганд­люзЕўраз- вя­зам. З ад­на­го бо­ку, тут менш за ўсё на­пра­цо­вак. З дру­го­га — гэта­вель­мі­важ­на­сён­няд­ляБе­ла­русі.

—Ёс­ць­важ­ны­фак­тар:ак­ра­мя апазі­цыі і гра­мад­ска­га сек­та­ру, ёс­ць яш­чэ і тр­эці гу­лец — гэта Еўра­пей­скі звяз. Улас­на ка­жучы, ён гэты пра­ект і іні­цы­я­ваў. Та­му мы раз­ліч­ва­ем: калі мы змо­жам ства­ры­ць дэта­лё­выя і аб­грун­та­ва­ныя кан­ц­эп­цыі рэформ, мы ат­ры­ма­ем да­па­мо­гу Еўро­пы і ў пе­ра­ка­нан­ні бе­ла­рус­кай ула­ды ў тым, што гэта неаб­ход­на для Бе­ла­русі. А ка­за­ць сён­ня,штоўла­да­не­за­цікаў­ле­на ў ды­я­ло­гу з Еўраз­вя­зам, на мой по­гляд,нель­га.Ёс­ць­с­пад­зя­ванне на тое, што рэалі­за­цыя рэформ буд­зе ад­ной з умоў для па­ляп­ш­эн­няад­но­сін­зЕЗ,аг­эта­мо­жа бы­ць моц­ным ар­гу­мен­там для кіраўніцтва краі­ны.

— Гэта не пры­суд, а вы­клік. І мы сва­ёй пра­цай, у тым ліку ў ме­жах пра­ек­ту «Рэфо­рум», павін­ны пе­ра­ка­на­ць гра­мад­стваўтым,што­палітыч­на­яа­пазі­цы­яз­доль­на­я­рас­пра­цоў­ва­ць­р­эфор­мы. Пры­чым не на ўз­роўні ло­зун­гаў, а на ўз­роўні кан­кр­эт­ных, пра­ду­ма­ных кро­каў. І як раз вы­нікі пра­цы на­ша­га Фору­муў­рам­кахг­э­та­га­пра­ек­ту­паві­нен ста­ць ад­ка­зам гра­мад­ству.

—Аб­ме­жа­ван­няў ня­ма, і па­сяд­ж­эн­няў мо­жа бы­ць столь­кі, коль­кі тр­э­ба. Ад­нак я спад­зя­ю­ся,што­на­на­ступ­ным­па­сяд­ж­эн­ні мы змо­жам аб­ра­ць ад­зін на­кіру­нак. У тым ліку і для та­го, ка­бу­экс­пер­таў­за­ста­ло­ся­больш ча­су для пра­цы над ім. Та­му, мяр­кую, што 15 лі­пе­ня мы вы­зна­чым­ся.

Ігар Лялькоў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.