ПАСТАРЭЕШ — ПАРАЗУМНЕЕШ?

Gazeta Slonimskaya - - У ВОЛЬНУЮ ХВІЛІНУ - На­тал­ля ІВАНОВА 23 июля Зал — Луч­шие филь­мы 2013 го­да: Ви­део­са­лон 24 июля Зал — Луч­шие филь­мы 2013 го­да: Ви­део­са­лон 25 июля Зал — Луч­шие филь­мы 2013 го­да: Ви­део­са­лон 26 июля Зал Ви­део­са­лон 27 июля Зал Ви­део­са­лон

—Не еш зя­лё­ныя яб­лы­кі! — кры­чы­ць на вулі­цы ста­лая жан­чы­на наўз­да­гон хлап­чу­ку га­доў ся­мі, які са зд­зіў­лен­нем на тва­ры аба­роч­ва­ец­ца на гэтыя сло­вы.

— Пастарэеш — паразумнееш! — не су­па­кой­ва­ец­ца жан­чы­на ў сваіх па­ву­чан­нях.

Яе чы­рво­ны твар, няў­п­эў­не­ная па­ход­ка і неа­хай­ныя ва­ла­сы пры­му­ша­ю­ць за­сум­ня­вац­ца ў гэтай ба­наль­най іс­ціне. Сум­нен­няў, праў­да, не вы­клі­кае мэта яе па­хо­ду ў кра­му, ку­ды яна на­кіроў­ва­ец­ца з па­лат­ня­най тор­бай.

«За­бой­ный ре­ванш», США, бо­е­вик, се­анс в 16.00. «По­да­рок с ха­рак­те­ром», Рос­сия, ко­ме­дия, се­ан­сы в 18.00 и 20.00

— «Уще­лье Дон­не­ра», США, ужа­сы, кро­ме де­тей до 16 лет, се­ан­сы в 16.00, 18.00 и 20.00

«Штурм Бе­ло­го до­ма», США, бо­е­вик, се­анс в 15.30. «По­да­рок с ха­рак­те­ром», Рос­сия, ко­ме­дия, се­ан­сы в 18.00 и 20.00

— «Уще­лье Дон­не­ра», США, ужа­сы, кро­ме де­тей до 16 лет, се­ан­сы в 16.00, 18.00 и 20.00

«Охот­ник и на ведьм», США, бо­е­вик, ужа­сы, се­анс в 16.00. «По­да­рок с ха­рак­те­ром», Рос­сия, ко­ме­дия, се­ан­сы в 18.00 и 20.00

— «Уще­лье Дон­не­ра», США, ужа­сы, кро­ме де­тей до 16 лет, се­ан­сы в 16.00, 18.00 и 20.00

— Для де­тей: «Уни­вер­си­тет мон­стров», США, ани­ма­ция, се­анс в 15.00, «По­да­рок с ха­рак­те­ром», Рос­сия, ко­ме­дия, се­анс в 17.00. Дис­ко­те­ка, на­ча­ло в 19.00

— «Уще­лье Дон­не­ра», США, ужа­сы, кро­ме де­тей до 16 лет, се­ан­сы в 16.00, 18.00 и 20.00

— Для де­тей: «Уни­вер­си­тет мон­стров», США, ани­ма­ция, се­анс в 14.00, «Од­но­класс­ни­ки. RU», Рос­сия, ко­ме­дия, сеа н с в 1 6 . 0 0 . « По д а р о к с ха­рак­те­ром», Рос­сия, ко­ме­дия, се­ан­сы в 18.00 и 20.00

— «Уще­лье Дон­не­ра», США, ужа­сы, кро­ме де­тей до 16 лет, се­ан­сы в 16.00, 18.00 и 20.00

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.