СЛОНІМЦЫ ГРАЮЦЬ МЕНШ ВЯСЕЛЛЯЎ І ЧАСЦЕЙ РАЗВОДЗЯЦЦА

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - На­тал­ля ІВАНОВА

За пер­шае паў­годдзе 231 слонім­ская па­ра па­бра­ла­ся шлю­бам. Гэта на 6 пар менш, чым за та­кі ж ле­таш­ні пе­ры­яд.

А вось рас­паў­ся шлюб у 109 ся­мей. Гэта на 5 раз­во­даў больш, чым у пер­шым паў­годдзі 2013 го­да.

Уся­го на 1 лі­пе­ня ў Слонім­скім ра­ёне, па­вод­ле Бел­ста­та, пра­жы­валі 65 442 ча­ла­векі. Ад па­чат­ку го­да слонім­цаў з роз­ных пры­чын па­ме­не­ла на 65 ча­ла­век. На­ту­раль­ныя стра­ты за гэты час склалі 41 ча­ла­век: ад па­чат­ку го­да ў ра­ёне на­рад­зі ла­ся 398 немаў­лят, па­мер­ла 439 жы­ха­роў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.