ЖЫЦ­ЦЁ СЛОНІМЦА ЗА ДВА ГА­ДЫ ПАЛЕПШЫЛАСЯ НА 5 БУХАНАК ТАННАГА ХЛЕ­БА

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - На­тал­ля ІВАНОВА Фо­та аўта­ра

Як пі­са­ла “ГС” два га­ды та­му, у пас­ля­кры­зіс­ны 2012 год на свой за­ро­бак слоні­мец мог ку­пі­ць 450 дзе­вя­ці­с­от­гра­мо­вых буханак чор­на­га хле­ба­ца­глі­нак. (Для раз­ліку браў­ся на­мі­наль­ны налі­ча­ны за­ро­бак за студ­зень-тра­вень, і з яго вы­лічы­лі 12% па­да­ход­на­га і 1% пен­сій­на­га па­дат­каў).

Для аб’ек­ты­ў­на­га па­раў­нан­ня так­са­ма возь­мем на­мі­наль­ны налі­ча­ны за­ро­бак за та­кі ж пе­ры­яд. За студ­зень-чэрвень 2014 го­да ён склаў, па­вод­ле Бел­ста­та, 4 543 647 руб­лёў. Вы­лічы­ў­шы з гэтай су­мы па­дат­кі, ат­ры­ма­ем, што слоні­мец сё­ле­та ў сяр­эд­нім за­раб­ляў 3 мі­льё­ны 950 ты­сяч руб­лёў.

900-гра­мо­вая бу­хан­ка са­ма­га таннага чор­на­га хле­ба, спе­ча­на­га зэль­вен­скі­мі хле­ба­пё­ка­мі, сён­ня каш­туе 8 700 руб­лёў (слонім­скія вы­твор­цы ця­пер фа­су­ю­ць хлеб па 860 гра­маў). Пад­лічы­ў­шы, ат­ры­ма­ем, што на свой за­ро­бак сё­ле­та слоні­мец мог прыд­ба­ць 455 буханак хле­ба. Гэта на 5 больш, чым па­за­ле­тась.

Уз­ні­кае пы­танне: што та­ды зна­чы­ць што­ме­сяч­нае па­вы­ш­энне за­роб­каў?

На­та­лья:

Юрий Алек­сан­дро­вич:

Сло­нимчан­ка:

На­та­лья: Алек­сей (без фото):

— Тра­тить. Но учись лю­бить ра­бо­ту. Для это­го на­до в се­бе вы­ра­бо­тать ка­че­ство — са­мо­по­жерт­во­ва­ние. На­до уметь быть до­но­ром. Но всё в ме­ру. А без ме­ры — это грех.

На­мі­наль­ны налі­ча­ны за­ро­бак слонім­цаў, па­вод­ле Бел­ста­та, у чэрвені склаў 4 926 080 руб­лёў. Ад лю­та­га ён па­вы­сіў­ся амаль на 700 ты­сяч. Су­ма, зда­ец­ца, да­волі ўну­шаль­ная. Але ці вы­рас ад­па­вед­на даб­ра­быт ра­зам з ро­стам за­роб­ку? Гэта пас­пра­ба­ва­ла вы­свет­лі­ць кар­эс­пан­д­энт на про­стым па­раў­нан­ні.

Хлеб зэль­вен­скіх пе­ка­раў

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.