НА СЛОНІМСКАЙ ПТУШ­КА­ФАБ­РЫ­ЦЫ НО­ВЫ ДЫ­Р­ЭК­ТАР

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - На­тал­ля ІВАНОВА

З 18 лі­пе­ня ды­р­эк­та­рам Слонімскай птуш­ка­фаб­ры­кі прызна­ча­ны Аляк­сандр Буй­чык.

Як ска­за­лі кар­эс­пан­д­эн­ту ў пры­ём­най, да гэ­та­га Аляк­сандр Буй­чык пра­ца­ваў на­мес­ні­кам ды­р­эк­та­ра птуш­ка­фаб­ры­кі па бу­даўніц­тве.

Бы­лы кіраўнік прад­пры­ем­ства Дз­міт­рый Зай­коўскі зволь­ніў­ся па да­моў­ле­на­сці ба­коў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.