СЛОНІМЦУ ЎРУЧАЦЬ МЕ­ДАЛЬ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - На­тал­ля ІВАНОВА

Уз­на­га­ро­ду Сяр­гей Мі­хай­лавіч ат­ры­мае за ўзор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў.

Ад­па­вед­ны ўказ пр­эзід­энт краі­ны пад­пі­саў 24 лі­пе­ня 2014 го­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.