ПРАЗ 400 ГА­ДОЎ ГЕРБ ЖЫРОВІЧАЎ АФІЦЫЙНА ЗАЦВЕРДЗІЛІ

Gazeta Slonimskaya - - СЛОНІМ - На­тал­ля ІВАНОВА

Як сц­вяр­джа­ю­ць гіста­рыч­ныя кры­ні­цы, свой герб Жы­ро­вічы на­бы­лі 400 га­доў та­му, 14 са­кавіка 1613 го­да. У вя­лікак­няс­кіх пры­віле­ях не бы­ла ага­во­ра­на вы­я­ва гер­ба, але вя­до­мы пя­чат­кі з вы­я­вай, як ад­зна­ча­ю­ць гісто­ры­кі, сц­э­ны хро­сту: на ба­рач­ным шчы­це ў бла­кіт­ным полі змеш­ча­ны дз­ве вы­я­вы муж­чын­скіх фі­гур: пра­вая ў бе­лым ад­зен­ні стаі­ць на ка­ле­нях, ле­вая, у чор­ным ад­зен­ні з нім­бам над га­ла­вой, тры­мае ў вы­цяг­ну­тых ру­ках кні­гу. У ніж­няй част­цы гер­ба на­ма­ля­ва­ны за­ла­ты меч.

Па­вод­ле ўка­зу, герб мож­на раз­мяш­ча­ць на па­бу­до­вах, дзе зна­ход­зяц­ца ор­га­ны мяс­цо­ва­га са­ма­кіра­ван­ня і са­ма­кіра­ван­ня Жы­ро­віц­ка­га сель­са­ве­та, у служ­бо­вых ка­бі­не­тах іх кіраўнікоў, а так­са­ма ў мес­цах, дзе пра­ду­г­ле­джа­на раз­мяш­ч­энне Дзяр­жаў­на­га Гер­ба Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь. Яго вы­я­ва мо­жа так­са­ма вы­ка­ры­стоў­вац­ца пад­час роз­ных свя­таў і ме­ра­пры­ем­стваў.

Ука­зам кіраўніка краі­ны ў Гро­дзен­скай воб­лас­ці за­сна­ва­ны гер­бы га­рад­ско­га па­сёл­ка Люб­ча На­ва­груд­ска­га ра­ё­на і агра­га­рад­ка Ад­эльск Гро­дзен­ска­га ра­ё­на, а так­са­ма агра­га­рад­ка Ба­бі­навічы Ліёз­нен­ска­га ра­ё­на Ві­цеб­скай воб­лас­ці.

Агра­га­ра­док Жы­ро­вічы Слонім­ска­га ра­ё­на на­быў свой афі­цый­ны ге­раль­дыч­ны сім­вал. Указ аб за­сна­ван­ні гер­баў нека­то­рых ад­міністра­цый­нат­э­ры­та­ры­яль­ных і тэ­ры­та­ры­яль­ных ад­зі­нак краі­ны пр­эзід­энт краі­ны пад­пі­саў 24 лі­пе­ня ў мэтах узнаў­лен­ня гіста­рыч­ных і...

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.